Bài Tập Cấu Trúc Enough

     

“Tôi đã ăn đủ no rồi” trong tiếng Anh nói như thế nào? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay lập tức tới cấu trúc enough để diễn tả “full enough” đúng không? Cấu trúc enough là một cấu trúc hơi phổ biến với dễ sử dụng trong tiếng Anh. Bài xích viết này sẽ ôn lại cho các bạn cấu trúc của enough các bài bác tập cấu trúc enough đi kèm.

Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc enough


Nội dung chính


Cách sử dụng cấu trúc enough

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ”, được sử dụng trong câu để chỉ số lượng hay kích thước của một sự vật nào đó gồm vừa không, bao gồm đủ không.

E.g.: She has enough money to lớn buy a car. (Cô ấy tất cả đủ tiền để download một chiếc ô tô).


*

Enough đứng sau tính từ (Adjectives) và trạng từ (Adverbs)

Cấu trúc:

tính từ / trạng từ + enough

E.g.:

Jenny is mature enough to lớn decide where we should go or not. (Jenny đủ trưởng thành để quyết định bọn họ nên đi giỏi không).The speaker is not loud enough. (Cái loa phát ko đủ to).

Enough đứng trước danh từ

Cấu trúc:

enough + danh từ

E.g.:

We have enough force khổng lồ pull that gate. (Chúng ta bao gồm đủ lực để kéo loại cổng đó).I have enough meat khổng lồ make dumplings for dinner. (Tớ có đủ thịt để có tác dụng bánh bao cho bữa tối).

*Lưu ý: họ phải sử dụng “enough of” khi theo sau là một đại từ sở hữu.

E.g.: Not enough of my friends are coming to lớn the cinema. (Bạn tôi ko đến rạp chiếu phim đủ).

Cấu trúc enough sử dụng vào mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Mệnh đề chỉ kết quả là những mệnh đề bổ nghĩa đến mệnh đề chủ yếu bằng cách xác định kết quả.

Cấu trúc:

S + V + adj/adv + enough + (for somebody) + to + V (nguyên mẫu)
S + V + enough + noun + (for somebody) + to lớn + V (nguyên mẫu)

E.g.:

He is high enough to lớn reach the bookshelf. (Anh ấy đủ cao để với tới giá bán sách).John didn’t study hard enough to lớn pass the exam. (John ko học đủ chăm để vượt qua kỳ thi).

Bài tập cấu trúc enough

Bài tập

1. Dứt câu với dạng đúng của cấu trúc “enough”.

1. John is 175cms tall. The shelf is 2 meters high. (tall)

John isn’t ……………………………………………………….

2. I’ve got 80 euros. The chair costs 100 euros. (money)

I haven’t got ……………………………………………………….

3. You need to lớn be very intelligent to vày this job. Steve isn’t very intelligent. (intelligent)

Steve isn’t ……………………………………………………….

4. I like the water lớn be very warm when I go swimming. (warm)

Today the water isn’t……………………………………………………….

5. You need 250 grams of sugar lớn make this cake. I’ve only got 100 grammes. (sugar)

I haven’t got ……………………………………………………….

You need to lớn swim fast to lớn win races. You can’t swim very fast. (fast)

You can’t swim ……………………………………………………….

I’m really busy today. I can’t go to the cinema. (time)

I don’t have khổng lồ go khổng lồ the cinema.……………………………………………………….

This village won’t win the World Heritage award. It’s too dirty. (clean)

This village isn’t ……………………………………………………….

Xem thêm: Đánh Giá Máy Lọc Không Khí Ô Tô Panasonic F, Máy Lọc Không Khí Trên Ô Tô Panasonic F

2. Kết thúc câu với đáp án đúng.

1. I didn’t run ………………….. To catch the bus.

enough fastfast enough

2. She is ………………….. To know better.

old enoughenough old

3. We have bought …………………..

milk enoughenough milk

4. She was ………………… khổng lồ lock the car.

enough prudentprudent enough

5. He was ………………… lớn trust her.

stupid enoughenough stupid

6. Is it ………………… for you?

enough warmwarm enough

7. Have we got ………………… for buying the tickets?

money enoughenough money

8. Many tablet computers are ………………….. Lớn put in your pocket.

enough smallsmall enough

9. We haven’t got ………………….

chairs enoughenough chairs

10. We haven’t got …………………. Paint.

enough blueblue enough

3. Chọn một trong những cụm từ chứa “enough” từ bảng dưới đây để kết thúc câu.

big enoughclean enoughenough timeconvincingly enough well enoughenough experiencetall enoughwarm enoughenough peopleenough money

1. I don’t think we have …………to go lớn the cinema now. It’s nearly 9pm.

2. They didn’t want me in the police because I wasn’t …………

3. If you can lend me £5, I will have …………to buy the CD.

4. I know I don’t have ………… for the job so I won’t waste my time going for an interview.

5. If ………… sign this petition, we can prevent them building the new road across that forest.

6. She lost the match simply because she didn’t play …………

7. Even if you use a greenhouse, it will never be ………… khổng lồ grow bananas in this climate.

8. The young girl limped ………… khổng lồ make her parents believe that she couldn’t go khổng lồ school.

9. This theater isn’t ………… for the play to be performed here. We will need at least another 100 seats.

10. Clean this room again Mary. It’s not ………… for hotel guests lớn use.

4. Nối những câu đơn thành câu ghép dưới đây sử dụng cấu trúc enough.

She’s not old. She can’t get married yet.This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.Are you very tall? Can you reach the top shelf?It’s not warm today. We can’t go outside.I’m not strong. I can’t lift this box.Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.He wasn’t experienced. He can’t vày that job.

Đáp án:

1.

tall enoughenough moneyintelligent enoughwarm enoughenough sugarfast enoughenough timeclean enough

2.

I didn’t run fast enough to catch the bus.She is old enough to know better.We have bought enough milk.She was prudent enough to lock the car.He was stupid enough khổng lồ trust her.Is it warm enough for you?Have we got enough money for buying the tickets?Many tablet computers are small enough khổng lồ fit in your pocket.We haven’t got enough chairs.We haven’t got enough xanh paint.

3.

enough timetall enoughenough moneyenough experienceenough peoplewell enoughwarm enoughconvincing enoughbig enoughclean enough

4.

Xem thêm: Top 10 Các Món Ăn Trong Tiệc Sinh Nhật Ngon Nhất, 12 Món Ăn Sinh Nhật Dễ Làm Tại Nhà

She is not old enough to lớn get married.This coat isn’t strong enough to lớn wear in winter.That chair isn’t strong enough for us to stand on.Are you tall enough khổng lồ reach the vị trí cao nhất shelf?It is not warm enough for us to lớn go outside.I am not strong enough to lớn lift this box.Tom doesn’t have enough money to lớn pay his bills.This bed is not wide enough for two people lớn sleep in.The water wasn’t clean enough for us lớn swim.He wasn’t experienced enough to vì chưng that job.

Trên đây là tổng hợp lý thuyết với bài tập về cấu trúc enough. Hãy luyện tập sử dụng thật nhiều để áp dụng cấu trúc này trong bài viết hoặc trong giao tiếp. Vietop chúc bạn thành công xuất sắc và đừng quên theo dõi những bài phân chia sẻ ngữ pháp tiếng Anh để học tập mỗi ngày nhé!