Bài Tập Chuyển Đổi Hệ Cơ Số

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (225.88 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi hệ cơ số

Phần 1 bài bác tập cơ sốCâu 1: Hãy thay đổi các số nguyên dương thập phân dưới đây ra nhị phân 1 byte:112, 21, 32, 45, 92 , 156, 231, 143, 69.Câu 2: Hãy đổi khác các số nguyên dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :41,39,58,91,146, 246, 99,88, 140,177.Câu 3: Hãy thay đổi các số nhị phân 1 byte dưới đây ra số thập phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 4: Hãy biến đổi các số nhị phân 1 byte sau đây ra số thập lục phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 5 : Hãy chuyển đổi các số thập lục phân sau đây ra thập phân :AF , trăng tròn , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 6 : Hãy đổi khác các số thập lục phân tiếp sau đây ra nhị phân :AF , 20 , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 7: Hãy thay đổi các số nguyên dương lẻ thập phân dưới đây ra nhị phân :112.18 , 21.25 , 32.04, 45.625, 92.40 , 156.2, 231.5 , 143.60 , 69.32Câu 8: Hãy đổi khác các số nguyên dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :41.32 , 39.18 , 58.16 ,91.25 , 146.2, 246.5 , 99.4 , 88.35, 140.1 , 177.625Câu 9: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ sau đây ra số thập phân:0101 01100.011 , 0101 1110.0011 , 0101 1100.011 , 0111 0111.1101 , 0101 1110.0111 , 0101 1001.0011Câu 10: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ tiếp sau đây ra số thập lục phân:0101 01100.0111 , 0101 1110.01 , 0101 1100.11001 , 0111 0111.11 , 0101 1110.1001 , 0101 1001.111Câu 11 : Hãy biến đổi các số thập lục phân lẻ tiếp sau đây ra thập phân :AF.22 , 20.E , A5.2F , CF.04 , B8.9 , D9.E , E5.A .Câu 12 : Hãy đổi khác các số thập lục phân lẻ dưới đây ra nhị phân :AF.02 , 20.A , A5.EB , CF.65 , B8.2A , D9.42 , E5.19Câu 13: Đổi những số sau từ bỏ hệ thập phân quý phái hệ nhị phân:a) 28; b) 89; c) 294d) 34,5; e) 55,25; f) 46,3125Câu 14: Đổi những số sau trường đoản cú hệ nhị phân thanh lịch hệ thập phân:a) 11001; b) 111001c) 10111011; d) 10001001
Câu 15: Đổi những số sau từ hệ thập phân quý phái hệ thập lục:a) 68; b) 29; c) 215Câu 16: Đổi các số sau từ bỏ hệ thập lục quý phái hệ thập phân:a) AF; b) 123; c) 10DCâu 17: Biểu diễn những số sau sử dụng dấu và độ bự (8 bit):a) +69; b) +105; c) -28; d) -121Câu 18: Biểu diễn các số sau cần sử dụng dấu và độ mập (16 bit):a) +109; b) +105; c) -98; d) -101Câu 19: Biểu diễn những số sau sử dụng mã bù 2 (8 bit - không dấu):a) 57; b) 48; c) 98; d) 111Câu 20: Biểu diễn những số sau cần sử dụng mã bù 2 (8 bit - tất cả dấu):a) +57; b) +48; c) -98; d) -31Câu 21: Biểu diễn những số sau cần sử dụng mã bù 2 (16 bit - không dấu):a) 157; b) 108; c) 128; d) 35Câu 22: Biểu diễn những số sau dùng mã bù 2 (16 bit - tất cả dấu):a) 137; b) 119; c) -113; d) -53Câu 23: Có những biểu diễn sau (dùng dấu cùng độ lớn), hãy khẳng định giá trị của chúng:a) 0100 1011 b) 1001 1100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0110 1100Câu 24: Có các biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - không dấu), hãy xác minh giá trị:a) 0100 001 b) 1010 0100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0010 0100Câu 25: Có các biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - tất cả dấu), hãy xác định giá trị của chúng:a) 0100 1011 b) 1101 1100c) 0000 0000 0101 0011; d) 1111 1111 1110 1110Câu 26: cho biết thêm kết quả khi tiến hành trên máy tính xách tay các phép cùng sau (8 bit) và giải thích:a) 56 + 78 (không dấu); b) 121 + 40 (không dấu)c) 68 + 40 (có dấu) ; d) 67 + (-100) (có dấu)
e) 102 + 88 (có dấu); f) (-80) + (-62) (có dấu)Câu 27: sử dụng thuật toán dời đậy của Booth thực hiện các phép nhân sau đâya) 11*13 ; b) 12*13; c) 9*11 ; d) 10*11Câu 28: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD :a) 235; b) 647; e) 568f) 729Câu 29: Hãy chuyển các số nhị phân BCD ra số thập phân sau đây :a) 1001 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0101 1001 0011 0110Câu 30: Hãy chuyển những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi cùng theo nhị phân. Công dụng chuyển sang trọng sốthập phân.a) 123 + 456; 348 +241; 532 + 461; 255 + 433.Câu 31: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Tác dụng chuyển lịch sự sốthập phân.a) 173 + 456; 348 +243; 732 + 461; 255 + 436.Câu 32: Hãy thay đổi các số nguyên dương thập phân dưới đây ra nhị phân 2 byte:122, 121, 52, 47, 95 , 153, 235, 147, 68.Câu 33: Hãy biến đổi các số nguyên dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :411,89,68,93,126, 216, 97,85, 142,170.Câu 34: Hãy đổi khác các số nhị phân 2 byte sau đây ra số thập phân:
0101 01100 0011 1010 , 0101 1110 1101 0110, 0101 1100 0111 0111 , 0101 1110 0101 1001.Câu 35: Hãy biến đổi các số nhị phân 2 byte sau đây ra số thập lục phân:0101 01100 1010 1010, 0101 1110 0101 1100 , 0111 0111 1100 0011 , 0101 1110 0101 1001.Câu 36 : Hãy thay đổi các số thập lục phân dưới đây ra thập phân :AF2 , 20E , A51 , C9F , BF8 , D29 , EA5 .Câu 37 : Hãy biến hóa các số thập lục phân dưới đây ra nhị phân :A1F , 250 , A35 , C7F , B28 , DC9 , EA5 .Câu 38: Hãy thay đổi các số nguyên dương lẻ thập phân tiếp sau đây ra nhị phân :192.18 , 201.25 , 92.04, 49.625, 82.40 , 157.2, 235.5 , 141.60 , 62.32Câu 39: Hãy biến hóa các số nguyên dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :47.32 , 69.18 , 88.16 ,99.25 , 141.2, 247.5 , 91.4 , 81.35, 147.1 , 187.625Câu 40: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ tiếp sau đây ra số thập phân:0101 01110.011 , 0101 1010.0011 , 0101 1100.011 , 0101 0110.1101 , 0100 1110.0111 , 0111 1001.0011Câu 41: Hãy thay đổi các số nhị phân lẻ sau đây ra số thập lục phân:0101 0100.0111 , 0101 1100.01 , 0101 1110.11001 , 0111 0011.11 , 0100 1110.1001 , 0111 1001.111Câu 42 : Hãy biến đổi các số thập lục phân lẻ dưới đây ra thập phân :A1F.22 , 2E0.E , A75.2F , C0F.04 , B18.9 , D9A.E , E15.A .Câu 43 : Hãy chuyển đổi các số thập lục phân lẻ tiếp sau đây ra nhị phân :A1F.02 , 2E0.A , A25.EB , C.65 , B8.2 , D9.4F , E5.09Câu 44: Đổi các số sau trường đoản cú hệ thập phân lịch sự hệ nhị phân:a) 218; b) 189;c) 274d) 44,5; e) 25,25; f) 41,3125Câu 45: Đổi những số sau từ bỏ hệ nhị phân lịch sự hệ thập phân:a)1111 1100;b) 1110 0110c) 1011 1011;d) 1000 1001
Câu 26: Đổi những số sau trường đoản cú hệ thập phân thanh lịch hệ thập lục:a)2 68;b) 129; c) 245Câu 47: Đổi những số sau trường đoản cú hệ thập lục lịch sự hệ thập phân:a) A1F;b) 1A3;c) 1FDCâu 48: Biểu diễn những số sau dùng dấu cùng độ khủng (8 bit):a) +79;b) +115;c) -27;d) -122Câu 49: Biểu diễn các số sau sử dụng dấu và độ khủng (16 bit):a) +189;b) +175;c) -198;d) -135Câu 50: Chuyển những số sau đây sang số âm mã bù 2 (8 bit):a) 55;b) 42; c) 118;d) 121Câu 51: Chuyển các số tiếp sau đây sang số âm mã bù 2 (8 bit):a) +59; b) +47; c) -98; d) -39Câu 52: Chuyển những số sau đây sang số âm mã bù 2 (16 bit):a) 257; b) 178; c) 148; d) 315Câu 53: Chuyển các số sau đây sang số âm mã bù 2 (16 bit):a) 177; b) 159;c) -123; d) -53Câu 54: Có những biểu diễn sau (dùng dấu cùng độ lớn), hãy xác định giá trị của chúng ngay số thập phân:a) 0100 1111 b) 1011 1100


Xem thêm: Những Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Nhất, Top 10 Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Nhất

c) 0000 0010 1001 0010; d) 1000 0010 0110 1100Câu 55: Có các biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - không dấu), hãy xác minh giá trị:a) 0100 0001 b) 1011 0100c) 0000 0001 1001 0010; d) 1000 0001 0010 0100Câu 56: Có các biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - gồm dấu), hãy khẳng định giá trị của chúng:a) 0110 1011 b) 1101 1101c) 0010 0000 0101 0011; d) 1011 1111 1110 1110Câu 57: cho thấy thêm kết trái khi triển khai trên máy tính các phép cùng sau (8 bit) với giải thích:a) 57 + 78 (không dấu);b) 120 + 40 (không dấu)c) 69 + 40 (có dấu) ;d) 97 + (-100) (có dấu)e) 104 + 88 (có dấu);f) (-81) + (-62) (có dấu)Câu 58: sử dụng thuật toán dời che của Booth triển khai các phép nhân sau đâya) 11*12 ; b) 12*14;c) 9*12 ; d) 12*11Câu 59: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD :a) 215; b) 677; e) 518f) 829Câu 60: Hãy chuyển các số nhị phân BCD ra số thập phân tiếp sau đây :a) 1011 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0111 1001 0011 0110Câu 61: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Tác dụng chuyển lịch sự số
thập phân.a) 133 + 456; 358 +241; 522 + 461; 254 + 433.Câu 62: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi cùng theo nhị phân. Kết quả chuyển quý phái sốthập phân.a) 273 + 456; 448 +243; 735 + 461; 253 + 476.Câu 63: Hãy chuyển những số âm thập dưới đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 64: Hãy chuyển những số âm thập tiếp sau đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -276; - 482; -159; -178Câu 65 : Hãy chuyển những số âm thập phân dưới đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 66: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Hiệu quả chuyển sang trọng số thậpphâna) 433 - 156; b) 358 -241
Câu 67: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Hiệu quả chuyển sang số thậpphâna) 522 - 461; b) 454 - 433.Câu 68: Hãy chuyển những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển lịch sự số thậpphâna) - 156 + 433; b) -241 + 358Câu 69: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Hiệu quả chuyển lịch sự số thậpphâna) – 461+ 522; b) - 433 + 454Câu 70: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển sang số thậpphâna) – 461 - 522; b) - 433 - 454Câu 71: Hãy chuyển những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Hiệu quả chuyển thanh lịch số thậpphâna) - 156 - 433; b) -241 - 358Câu 72: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển sang trọng số thậpphâna) 483 - 156; b) 758 -241Câu 73: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Hiệu quả chuyển thanh lịch số thậpphâna) 495 - 176; b) 791 -247Câu 74: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển quý phái số thậpphân
a) 552 - 461; b) 654 - 433.Câu 75: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển sang trọng số thậpphâna) - 156 + 493; b) -241 + 378Câu 76: Hãy chuyển những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Tác dụng chuyển quý phái số thậpphâna) – 461+ 582; b) - 433 + 494Câu 77: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 461 - 722; b) - 463 - 454Câu 78: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) 196 - 433; b) -241 - 658Câu 79: Hãy chuyển những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 196 + 433; b) -241 + 658Câu 80: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 396 + 463; b) -341 + 698theo BCD. Tác dụng chuyển quý phái số thập


Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 8, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Trang 8

theo BCD. Hiệu quả chuyển lịch sự số thậptheo BCD. Hiệu quả chuyển thanh lịch số thậptheo BCD. Công dụng chuyển sang trọng số thậpPhần 2 bài tập lượt đồ dùng :Câu 1: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện dưới đây các cả nhà sử dụng lượt thứ dời bit theo từng đợt đồ nhânthông thường từng bước cho tới khi kết xuất công dụng và kết xuất công dụng cuối cùng:1.0) 5*6 với 6*5 ; 1.1) 6*7 và 7*6 ; 1.2) 7*8 cùng 8*7; 1.3) 6*4 với 4*6; 1.4) 2*8 với 8*21.5) 9*6 với 6*9 ; 1.6) 9*7 với 7*9 ; 1.7) 9*8 và 8*9; 1.8) 9*4 cùng 4*9; 1.9) 2*9 với 9*2Câu 2: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện dưới đây các anh chị sử dụng lượt vật dời bit theo lượt đồ nhânthông hay từng bước cho đến khi kết xuất kết quả và kết xuất kết quả cuối cùng:2.0) - 5*6 cùng -6*5 ; 2.1) -6*7 và - 7*6 ; 2.2) -7*8 và - 8*7; 2.3) -6*4 và -4*6; 2.4) - 2*8 cùng -8*22.5) -9*6 cùng -6*9 ; 2.6) -9*7 và -7*9 ; 2.7) -9*8 cùng -8*9; 2.8) -9*4 cùng -4*9; 2.9) -2*9 và -9*2Câu 3: trong những câu phép toán nhân thực hiện tiếp sau đây các các bạn sử dụng lượt đồ dùng dời bit theo từng đợt đồ nhânthông thường xuyên từng bước cho đến khi kết xuất công dụng và kết xuất kết quả cuối cùng:3.0) - 5*-6 và -6*-5 ; 3.1) -6*-7 cùng - 7*-6 ; 3.2) -7*-8 và - 8*-7; 3.3) -6*-4 với -4*-6; 3.4) - 2*-8 cùng -8*-23.5) -9*-6 với -6*-9 ; 3.6) -9*-7 và -7*-9 ; 3.7) -9*-8 cùng -8*-9; 3.8) -9*-4 cùng -4*-9; 3.9) -2*-9 cùng -9*-2Câu 4: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện sau đây các anh chị sử dụng lượt đồ dời bit theo từng đợt đồ nhânBooth từng bước cho tới khi kết xuất kết quả và kết xuất hiệu quả cuối cùng:4.0) 5*6 và 6*5 ; 4.1) 6*7 cùng 7*6 ; 4.2) 7*8 với 8*7; 4.3) 6*4 với 4*6; 4.4) 2*8 và 8*24.5) 9*6 với 6*9 ; 4.6) 9*7 với 7*9 ; 4.7) 9*8 và 8*9; 4.8) 9*4 cùng 4*9; 4.9) 2*9 với 9*2Câu 5: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện dưới đây các anh chị em sử dụng lượt trang bị dời bit theo lượt đồ nhânBooth từng bước cho tới khi kết xuất hiệu quả và kết xuất kết quả cuối cùng:5.0) - 5*6 cùng -6*5 ; 5.1) -6*7 với - 7*6 ; 5.2) -7*8 và - 8*7; 5.3) -6*4 với -4*6; 5.4) - 2*8 cùng -8*25.5) -9*6 với -6*9 ; 5.6) -9*7 và -7*9 ; 5.7) -9*8 với -8*9; 5.8) -9*4 và -4*9; 5.9) -2*9 cùng -9*2Câu 6: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện sau đây các cả nhà sử dụng lượt thứ dời bit theo đợt đồ nhânBooth từng bước cho đến khi kết xuất kết quả và kết xuất kết quả cuối cùng:
6.0) - 5*-6 với -6*-5 ; 6.1) -6*-7 và - 7*-6 ; 6.2) -7*-8 và - 8*-7; 6.3) -6*-4 cùng -4*-6; 6.4) - 2*-8 cùng -8*-26.5) -9*-6 với -6*-9 ; 6.6) -9*-7 với -7*-9 ; 6.7) -9*-8 và -8*-9; 6.8) -9*-4 và -4*-9; 6.9) -2*-9 với -9*-2Câu 7: trong những câu phép toán phân tách thực hiện dưới đây các anh chị em sử dụng lượt đồ dời bit theo từng lượt đồ chiathông thường từng bước cho đến khi kết xuất tác dụng và kết xuất tác dụng cuối cùng:7.0) 56 / 7 ; 7.1) 24/8 ; 7.2) 19/6 ; 7.3) 27/9 ; 7.4) 18/67.5) 33/3 ; 7.6) 30/5 ; 7.7) 23/4 ; 7.8) 25/5 ; 7.9) 24/6Câu 8: Chuyển các số thập phân dưới đây thành số chấm động đúng chuẩn đơn 32 bits8.0) - 4 254.5 , 8.1) -2 456.125 , 8.2) + 5 213.625 , 8.3) +6 143,5625 , 8.4) -2 453.75Câu 9: Chuyển các số thập phân dưới đây thành số chấm động đúng đắn kép 64 bits9.0) - 3 254.5 , 9.1) -1 456.125 , 9.2) + 4 213.625 , 9.3) +5 143,5625 , 9.4) -1 453.75