Bài tập sửa lỗi sai trong tiếng anh violet

     

Khi học câu điều kiện, khó khăn lớn nhất mà hầu như ai ai cũng gặp phải chính là không phân biệt được một số loại câu điều kiện hay không làm rõ cách dùng, hoàn cảnh sử dụng của từng loại. Hiểu được điều này, bài viết hôm nay của chính bản thân mình sẽ cung cấp cho chính mình một số dạng bài bác tập câu điều kiện để bạn cũng có thể luyện tập, nắm rõ hơn tính chất của từng loại câu để sử dụng chúng hiệu quả và đúng chuẩn hơn. 

Câu điều kiện – những loại và kết cấu cần nhớ 

1. Câu đk loại 0

Được sử dụng để diễn tả một sự việc nào đó diễn ra như một chân lý, sự thật, điều hoàn toàn tất yếu hèn của cuộc sống hay gần như quy nguyên lý của khoa học. 

Mệnh đề phụ 

Mệnh đề chính 
If + thì bây giờ đơn 

thì bây giờ đơn 

Ex:

Plants die if they don’t get enough water.Bạn đang xem: bài bác tập sửa lỗi không nên trong tiếng anh violet

(Thực thiết bị sẽ bị tiêu diệt nếu nó không tồn tại đủ nước.)


*

Bài 2: Hãy hoàn thành các câu văn sau theo cách của bạn, để ý áp dụng những dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we ………………………………If we go to the coast again. I ………………………………If I ………………………………,I would have taken part in the contest.If ……………………………… , I probably won’t go lớn the beach. If I had some money khổng lồ spend. I ………………………………If you heat ice, it ………………………………The fish ……………………………… if the drivers didn’t attract them with foodI would have written you a postcard if I ………………………………If I ………………………………,I would have learned English earlier.……………………………….,the accident wouldn’t have happened.

Bạn đang xem: Bài tập sửa lỗi sai trong tiếng anh violet

Bài 3: kiếm tìm lỗi sai với sửa lại trong các câu sau

It would be better if you go to his house. If she followed my advice, she would be richer now.If you have any trouble, will gọi him.If you will help me, it would be easier.I think be very happy if you came khổng lồ my house. If I am a bird, I could fly.If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lose.If Jane didn’t love her, he hadn’t have married her.That plant dies if you don’t water it.If not you work hard, you can’t pass the exam.

Bài 4: gạch ốp chân dưới lời giải đúng để dứt các câu sau 

Nathan might/ can’t go into town tomorrow if he definitely try to lớn catch it! I won’t buy a new điện thoại phone if it will be/ is too expensive.Would/ Should he go school tomorrow, he will give me this book.If An had learned more words, he could have written/ could written a good report.I would be/ am scared if I saw a shark.What will/ would happen if I press this button?Which country would you visit if you had/ would have lost of money. If I had taken that job, I would be/ were a millionaire now. Were/ If were I you, I would buy this houseThe students would have solved the problem if they used/ had used their textbooks.

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng để chấm dứt các câu văn sau

1. If it ……….. Convenient, let’s go out for a drink tonight.

A. Be B. Is C. Was D. Were

2. If you need a ticket, I ………. Get you one.

A. Could 

B. Would

C. Can 

D. Should

A. Would meet B. Will meet C. Met D. Should meet

4. Had you told her that this was going khổng lồ happen, she ……….. It.

Xem thêm: Loài Sâu Bọ Nào Thường Sống Nơi Thiếu Ánh Sáng Là Loài Nào? Loài Sâu Bọ Sống Nơi Thiếu Ánh Sáng Là Loài Nào

A. Would have never believed

B. Don’t believe

C. Hadn’t believed

D. Can’t believe

5. Vì chưng you think there would be less conflict in the world if all people ………….the same language?

A. Spoke B. Speak C.had spoken D. Will speak

6. According to the timetable, if the train ………. On time, we ……… arrive at 5.30.

A. Leaves/ would B. Left/ would C. Leaves/ will D. Was leaving/ would

7. ……….. More help, I could hotline my neighbour.

A. Should I need B. Needed C. I have needed D. I should need

8. Come on! _____ you hurry, you’ll miss the plane!

A. If B. Unless C. In case D. Supposed

9. If we ………. At the bản đồ we wouldn’t be lost.

A. Had look

B. Had looked 

C. Have looked 

D. Have look

10. If I was a good cook, I ……. Invited them khổng lồ lunch.

Xem thêm: Các Công Thức Lượng Giác Cơ Bản Lớp 10 Đầy Đủ Nhất, Các Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ

A. Would have 

B. Would had 

C. Had 

D. Will have

Bài 6: dứt các câu văn sau từ đều từ nhắc nhở cho trước và chia động từ cho đúng

What/ you/ do/ ,/ if/ lost/ your handbag?People/ live/ in peace/,/ if/ stop/ fight.You/ come/,/ if/ you/ had/ more/ time?Unless/ Jane/ more/ hard – working/,/ get/ low marks.If/ I/ ill/,/ would/ you/ visit/ me?

2. Gợi ý làm bài bác tập câu điều kiện

Bài 1: ngừng các câu văn sau cùng với dạng đúng của từ vào ngoặc với những dạng của câu điều kiện

will miss lostwould not be will help woke won’t go drovewouldn’t watch stop would travel 

Bài 2: Hãy xong xuôi các câu văn sau theo cách của bạn, xem xét áp dụng những dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we can go out.If we go to lớn the coast again, I‘ll definitely look for another submarine trip.If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest.If it’s not sunny at the weekend, I probably won’t go lớn the beach.If I had some money to lớn spend. I would buy that T-shirt.If you heat ice, it turns to lớn water.The fish would be too frightened khổng lồ approach if the drivers didn’t attract them with food.I would have written you a postcard if I had had your address.If I were you, I would have learned English earlier.Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened. 

= If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: search lỗi sai cùng sửa lại trong những câu sau

would be ⇒ will befollowed ⇒ had followedwill ⇒ pleasewill help ⇒ helpedlose ⇒ lost am ⇒ werehadn’t ⇒ wouldn’tdies ⇒ will die dies ⇒ will dieIf not ⇒ unless

Bài 4: gạch men chân dưới câu trả lời đúng để hoàn thành các câu sau

mightisshouldcould have writtenwould bewill hadwould be Were had used 

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng để dứt các câu văn sau

BCCAACABBA

Bài 6: xong các câu văn sau từ phần nhiều từ gợi nhắc cho trước và phân tách động từ đến đúng

What would you have done, if you lost your handbag?People will live in peace if they stop fighting.Would you have come, if you had had more time ?Unless Jane is more hard – working, he will get low marks. If I were ill, would you visit me?

Luyện tập với các bài xích tập vận dụng là giải pháp học hiệu quả, phổ cập nhất giúp đỡ bạn ghi nhớ bài xích học xuất sắc hơn và sử dụng được kiến thức nhiều hơn nữa trong thực tế. 

Hi vọng với hồ hết dạng bài bác tập về câu đk mà bản thân đã cung cấp ở trên, sau khi dứt xong các bài các bạn sẽ có thể phát âm được rõ hơn về các loại câu điều kiện và ghi nhớ chúng lâu hơn.