Bài tập viết lại câu điều kiện

     

Bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 trong giờ Anh có đáp án

Câu đk (Conditional sentences) là ngữ pháp tiếng Anh học sinh, sinh viên được học hết sức nhiều. Liệu cố gắng chắc con kiến thức kim chỉ nan đã đủ cho hành trang của chúng ta chưa? chắc chắn là không đâu, chúng ta cần rèn luyện thêm những dạng bài tập câu đk loại 1 2 3. Dưới đấy là các dạng bài xích tập và đáp án liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện


*

Làm bài tậpcâu đk loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi ban đầu một số bài tập câu đk loại 1 2 3 giúp học viên thực hành, hãy thuộc nhắc lại vài điều cơ bạn dạng về kết cấu của câu điều kiện.

Câu đk loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu đk loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia các động từ sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) lớn study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) khổng lồ her birthday party tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it lớn you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the kiểm tra yesterday.

8. If phái nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I and my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2:Bài tập viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi, yêu cầu dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go khổng lồ the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go khổng lồ school.

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu bên dưới.


1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it to her.

Exercise 4: lựa chọn một đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.If Lun goes to lớn the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone to see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Tình Yêu Đôi Lứa, Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Yêu Thương

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone to England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau phân chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước phân chia ở thì lúc này đơn – câu đk loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu đk loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước phân tách ở thì thừa khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau phân tách ở thừa khứ kết thúc – câu điều kiện loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước chia ở thì lúc này đơn – câu đk loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.


2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone khổng lồ the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go lớn school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu đk loại 2)

4. Some ➔ any (câu che định không cần sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu điều kiện loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện loại 1)

2. Lựa chọn D (câu đk loại 3)

3. Chọn A (câu đk loại 1)

4. Chọn B (câu điều kiện loại 3)

5. Chọn C (câu đk loại 2)

Bài tập mệnh đề quan tiền hệ.Bài tập về thì bây giờ hoàn thành.Bài tập thì vượt khứ đơn.

Nhớ ghi nhớ lý thuyết và ngừng bài tậpcâu điều kiện loại 1 2 3 mặt trên. Loigiaihay.net xin chúc chúng ta học tốt môn giờ Anh.

Bài Tập nước ngoài Ngữ -

Bài tập mệnh đề quan liêu hệ có đáp án

Bài tập về thì hiện tại tại xong có đáp án cố thể

Bài tập về thì bây giờ đơn tất cả đáp án

Bài tập về thì hiện tại tiếp nối có đáp án

Bài tập về thì quá khứ 1-1 có đáp án đưa ra tiết


Tiếp nối chuỗi kiến thức và kỹ năng về câu điều kiện, Kienthuctienganh liên tục mang đến cho bạn đọc phần câu chữ về câu đk loại 3. Ví như như ở bài bác trước câu đk loại 2 mô tả một sự việc trái với lúc này thì câu điều kiện loại 3 miêu tả sự việc trái với thừa khứ.

Câu đk loại 3 là câu đk trái với thực tiễn đã xảy ra trong vượt khứ, mang tính chất ước muốn.

S + would/could/… + have + V3/ed

Ex: - If he had had a map, He wouldn’t have got lost. (Nếu anh ấy có phiên bản đồ, anh ấy đã không trở nên lạc -> thực tiễn là anh ấy không mang bạn dạng đồ với bị lạc)

- If I hadn’t been tired, I would have gone out with you. (Nếu tôi không mệt, tôi đã đi chơi cùng chúng ta -> thực tiễn là tôi mệt cùng không thể đi chơi cùng bạn.)

Để làm cho được câu đk loại 3, các bạn cần phải nắm kĩ bảng động từ bất nguyên tắc để chia thì mang đến đúng.Công thức ghi nhớ nhanh: Câu đk loại 2 lùi lại một thì sẽ thành câu đk loại 3.Simple Past → Past PerfectWould + V_inf → Would have + V_3/edCó thể sử dụng "had been V_ing" cố kỉnh cho "had V3/ed" để nhấn mạnh tính liên tục, vĩnh viễn của hành động.Ex: If I hadn’t been wearing the seatbelt, I would been seriously injured. (Nếu tôi không thắt dây an toàn, thì tôi chắc đã trở nên thương nặng)Có thể sử dụng "would have been V_ing" nắm cho "would have V3/ed".Ex: If I had been there, the baby would have been sleeping soundly. (Nếu tôi nghỉ ngơi đó, thì đứa nhỏ nhắn sẽ ngủ ngon.)

Ex: If you hadn’t encouraged me, I would have given up. (Nếu chúng ta không cổ vũ tôi, tôi đang từ bỏ.)-> Had you not encouraged me, I would have given up

But for/ Without/ Thanks to

+ Noun/ V_ing/ The fact that

Trong đó:But for/ without: còn nếu như không vì

Thanks to: nhờ vào

Ví dụ:If he hadn’t lent us the money, we wouldn’t have been able to lớn buy the house. (Nếu anh ta không cho công ty chúng tôi mượn tiền, cửa hàng chúng tôi đã cảm thấy không được tiền sở hữu nhà.)

= But for/ Without his money, we wouldn’t have been able khổng lồ buy the house.

= Had he not lent us the money, we wouldn’t have been able to buy the house.

Exercise 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense1. If I had known that you were in hospital, I (visit) _____ you.2.You would have seen my garden at its best if you (be) _____ here last week.3. I shouldn"t have believed it if I (not see) _____ it with my own eyes.4. If he had asked you, you _____(accept) ?5. If I (know) _____that you were coming, I"d have baked a cake.

6. If I (had) _____a map, I would have been all right.

7. The hens (not get) _____. Into the house if you had shut the door.8. If he had known that the river was dangerous, he (not try) _____ to swim across it.9. If you (speak)_____more slowly, he might have understood you.10. If he had known the whole story , he (not be) _____so angry.

11. I (offer) _____ khổng lồ help him if I had realized that he was ill.

12. If you had left that wasp alone, it (not sting) _____you.13. If I (realize) _____what a bad driver you were, I wouldn"t have come with you.14. If I had realized that the traffic lights were red, I (stop) _____15. But for the fog, we (reach) _____ our destination ages ago.16. If you had told me that he never paid his debts, I (not lend) _____him the money.17. If you (not sneeze) _____,he wouldn"t have known that we were there.18. If you (put) _____some mustard in the sandwiches, they would have tasted better.19. The hens (not get) _____ into the house if you had shut the door.

20. If he had known that the river was dangerous, he (not try) _____to swim across it.

21. If you (speak) _____ more slowly, he might have understood you.22. If he had known the whole story, he (not be) _____ so angry.23. I shouldn"t have eaten it if I (know) _____that there was ginger in it.24. If I (try) _____ again, I think that I would have succeeded.

25. You (not get) _____ into trouble if you had obeyed my instructions.

26. If you hadn"t been in such a hurry, you (not put) _____sugar into the sauce instead of salt.27. If I (be) _____ready when he called, he would have taken me with him.28. She had a headache; otherwise she (come) .................with us.29. If she had listened khổng lồ my directions, she (not turn)............... Down the wrong street.

30. If you (look) _____ at the engine for a moment, you would have seen what was missing.

Exercise 2: Using the given information, make conditional sentences with IF1. He didn"t hurry, so he missed the train.→ If ...................................................................................................................2. We didn"t go because it rained.→ If it hadn"t ....................................................................................................3. We got lost because we didn"t have a map.→ If we .............................................................................................................4. He lost his job because he was late every day.→ If he ..............................................................................................................5. The airport was closed. She didn"t fly to Rome.→ If ...................................................................................................................6. Sue felt sick because she ate four cream cakes.→ If Sue ............................................................................................................

7. My brother didn"t leave the car keys, so I couldn"t pick him up at the station.

→ If my brother ................................................................................................8. We didn"t go on holiday because we didn"t have enough money.→ If we .............................................................................................................9. He didn"t have the ticket to the game last week. He wasn"t be able to get in.→ If ...................................................................................................................10. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.

→ If Robert .......................................................................................................

Exercise 3: Put the verbs in the brackets in the correct tense1) If you__________ (check) the car, it __________ (not/ break) down in the middle of the desert.2) If it__________(not/ rain), the children__________ (play) outside.3) If my parents__________ (not/ be) so tired, they__________ (watch) the film on TV.4) If she__________ (buy) a new hard disk, she__________ (not/lose) all data.5) If we__________ (use) the town map, we__________ (not/get) lost.6) If Tom__________ (eat) more salad, he__________ (not/catch) a cold.7) If the police__________ (not/ stop) me, I__________ (reach) you in time.8) If his older brother__________ (not/drive) so fast, he__________ (not/crash) into the other car.9) If Fred__________ (not/cheat) at the test, his teacher__________ (not/phone) his father.

10) If I__________ (not/ switch off) the radio, I__________ (know) about the second goal

Exercise 4: Rewrite the following sentences as directed 1. If you had given it on time, you would have got a high mark.(using inversion with HAD)……………………………………………………………………………………2. If he had been on time, we wouldn’t have missed the bus. (using inversion with HAD)……………………………………………………………………………………3. If it hadn’t rained, we would have a better crop. (But for)……………………………………………………………………………………4. His sister sent her money, so he continued lớn study. (But for)

……………………………………………………………………………………

Exercise 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense1 If I had known that you were in hospital, I had visited you.

Xem thêm: Soạn Bài Chữa Lỗi Về Chủ Ngữ Và Vị Ngữ Tiếp Theo ) Ngắn Nhất

2.You would have seen my garden at its best if you had been here last week.3 I shouldn"t have believed it if I hadn’t seen it with my own eyes.4 If he had asked you, had you accepted ?

5. If I had known that you were coming, I"d have baked a cake.