CÁC BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 4

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (121.66 KB, 5 trang )


Bài tập cải thiện Toán lớp 4: Dạng tốn tính cấp tốc

Bản quyền tài liệu nằm trong về upload.123doc.netA. Một trong những công thức buộc phải nhớ để tiến hành tính nhanh

1. Phép cộng

+ đặc thù giao hốn: Khi đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng khơng thayđổi

a + b = b + a

+ tính chất kết hợp: Khi cùng hai số cùng với số sản phẩm công nghệ ba, ta hoàn toàn có thể cộng số trước tiên vớitổng của số thiết bị hai cùng số đồ vật ba.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)2. Phép trừ

+ Trừ một số cho một tổng: ao ước trừ một số trong những cho một tổng ta có thể lấy số kia trừ đimột số được hiệu quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho 1 số: mong muốn trừ một tổng cho 1 số, ta lấy một số hạng củatổng trừ đi số đó rồi cùng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a3. Phép nhân

+ đặc thù giao hốn: Khi thay đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích khơng thayđổi.

a x b = b x a

+ đặc thù kết hợp: khi nhân một tích nhì số cùng với số máy ba, ta có thể nhân số thứnhất cùng với tích của số trang bị hai với số đồ vật ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân cùng với số 1: Số tự nhiên và thoải mái nào nhân với một cũng bằng chính số đó. Tiên phong hàng đầu nhân vớimột số tự nhiên nào đó đều bằng chủ yếu số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số trong những với một tổng: hy vọng nhân một số với một tổng, ta nhân số kia vớitừng số hạng của tổng, rồi cộng các hiệu quả lại với nhau.

Xem thêm: Có Mấy Loại Nét Vẽ Thường Gặp Trong Kỹ Thuật ? Có Mấy Loại Nét Vẽ Thường Dùng: 2

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một vài với một hiệu: muốn nhân một số trong những với một hiệu, ta rất có thể lần lượtnhân số đó với số bị trừ cùng số trừ, rồi trừ hai công dụng cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c4. Phép chia:

+ chia một tổng cho 1 số: Khi phân tách một tổng cho 1 số, nếu các số hạng của tổngđều phân tách hết mang đến số chia thì ta có thể chia từng số hạng mang lại số chia, rồi cộng cáckết quả kiếm được lại cùng với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c


+ phân chia một hiệu cho một số: mong mỏi chia một hiệu cho 1 số, ta rất có thể lần lượt chiasố bị trừ với số trừ đến số đó rồi trừ hai công dụng lại với nhau


(2)

+ Chia một số cho một tích: lúc chia một vài cho một tích nhì thừa số, ta có thể chiasố đó cho một thừa số, rồi lấy công dụng tìm được phân tách tiếp mang đến thừa số kia.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Đất Nước Lớp 3 ❤️️15 Bài Văn Tả Hay Điểm 10

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ chia một tích cho 1 số: Khi phân chia một tích hai thừa số cho 1 số, ta hoàn toàn có thể lấymột vượt số chia cho số kia (nếu phân tách hết), rồi nhân công dụng với vượt số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ phân tách cho số 1: bất kể số thoải mái và tự nhiên nào chia cho một cũng bằng chính nó

a : 1 = aB. Bài tập

Bài 1: Tính nhanh

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 - 376 - 425 f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 6: Tính nhanh

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


Bài 8: mang lại A = 2009 x 425 với B = 575 x 2009. Khơng tính A cùng B, em hãy tính

nhanh tác dụng của A + B?


(3)

Bài 1:

a, 237 + 357 + 763= 237 + 763 + 357 = (237 + 763) + 357= 1000 + 357

= 1357

b, 2345 + 4257 - 345= 4257 + 2345 - 345= (4257 + 2345) - 345= 4257 + 2000

= 6257c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

= 4276 + 5724 + 2357 + 7643= (4276 + 5724) + (2357 + 7643)= 10000 + 10000

= 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653= 3145 + 2496 + 7504 + 5347 + 4653= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)
= 3145 + 10000 + 10000

= 23145e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= 3425 + 2376 - 376 - 425= 3425 + (2376 - 376) - 425= 3425 + 2000 - 425

= 2000 + 3425 - 425= 2000 + (3425 - 425)= 2000 + 3000

= 5000

f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347= 3145 + 4246 - 246 - 145 + 2347 - 347= 3145 + (4246 - 246) -145 + (2347 - 347)= 3145 + 4000 - 145 + 2000

= 4000 + 3145 - 145 + 2000= 4000 + (3145 - 145) + 2000= 4000 + 3000 + 2000

= 9000

Bài 2:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 10 (có 10 số 5)

= 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25= 25 x 8 (có 8 số 25)

= 100c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

= (45+15) + (45+15) + (45+15) + (45+15)= 30 + 30 + 30 + 30

= 30 x 4 (có 4 số 30)= 120

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18= (2+8) + (4+6) + 10 + (12+18) + (14+16)= 10 + 10 + 10 + đôi mươi + 20

= 30 + 40= 70e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 +125 + 125 + (125-25) - 25 - 25 - 25= 125 + 125 + 125 + 100 - 25 - 25 - 25= 100 + 125 + 125 + 125 -25 - 25 -25…

= 100 + 100 + 100 + 100= 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525= 425 x (3475 + 6525)= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257= 234 x (1257 - 257)= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124= 375 x 3876 + 375 x 6124= 375 x (3876 + 6124)


(4)

= 375 x 10000= 3750000

= 524 x 1000= 524000e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249= 325 x (1574 - 325 - 249)


= 325 x 1000= 325000g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8= 4 x 25 x 125 x 8= 100 x 1000= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125= 2 x 50 x 8 x 125 x 25= 100 x 1000 x 25= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125= 8 x 125 x trăng tròn x 25 - 8 x 125 x đôi mươi x 5= 1000 x đôi mươi x 25 - 1000 x đôi mươi x 5= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)= 20000 x 20= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 24 x 427 + 24 x 573= 24 x (427 + 573)= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235
= 120 x 1235 - 120 x 235= 120 x (1235 - 235)= 120 x 1000

= 120000c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27= 47 x 54 - 47 x 53 - đôi mươi - 27= 47 x (54 - 53) - 20 - 27= 47 x 1 - trăng tròn - 27


(5)

= 14500 - 14300= 200

= 47 - 47 = 0

bài bác 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26A = 47 x 74


B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 470010000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543 = 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73Tương tự câu a, ta được:10000 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


399 x 45 + 551995 x 1996 -1991

399 x1001995 x 539900

49975

 

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000


Tài liệu liên quan


*
từ bỏ chọn cải thiện : Dạng toán liên quan dền phân tích thành nhân tử 8 1 2
*
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIÚP GIẢI BÀI TẬP trung học cơ sở 3 708 6
*
bai 4 môt sô he thuc ve canh va goc trong tam 15 532 0
*
Nghiên cứu tác động của tỷ lệ và một số trong những công thức phân bón đến kĩ năng sinh trưởng,phát triển của cây dứa sợi(agave sisalana perrine) tại thị trấn ninh sơn tỉnh ninh thuận 128 854 0
*
tư liệu MỘT SỐ CÁCH THỰC HIỆN NHÓM (NHÓM LẮP GHÉP ) vào LỚP HỌC HIỆN ni ppt 4 482 0
*
LUẬN văn nâng cao hiệu quả cai quản và áp dụng vốn ODA ở nước ta thông qua thực hiện phân cấp ODA 61 887 2
*
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC che MƯA MẶT CẠO ĐẾN NĂNG SUẤT MỦ VƯỜN cao su Ở THỜI KỲ marketing TẠI TỈNH ĐẮK LẮK potx 8 398 0
*
báo cáo khoa học: tài năng sản xuất của một số trong những công thức lai của lũ lợn nuôi tại xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – hải phòng pptx 7 431 1
*
skkn vận dụng một trong những công thức toán học nhằm hình thành kỹ năng giải nhanh một vài dạng bài bác tập tỷ lệ trong dt thường gặp mặt đôi mươi 850 0
*
chất hóa học lớp 12-một số công thức kinh nghiệm tay nghề dùng giải nhanh việc hóa học tập potx 9 461 10
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(28.93 KB - 5 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính cấp tốc - bài tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×