CẤU TRÚC A LOT OF

     

Những kết cấu A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great khuyễn mãi giảm giá of ví như không nắm rõ thì rất dễ nhầm lẫn trong quy trình làm bài bác vì nó mọi mang tức là nhiều. đọc được vấn đề này conhantaohpg.com đã tổng hợp kiến thức về cấu tạo A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great khuyễn mãi giảm giá of trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cấu trúc a lot of


1. Kết cấu a lot of cùng lots of

Về ngữ nghĩa giờ Anh, kết cấu a lot of cùng lots of nhìn chung không có sự không giống nhau. Chúng phần lớn mang ý nghĩa là “nhiều”.


*
*
*
*
Bài tập vận dụng cấu trúcBài tập

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

A. Much

B. Many

2)……………… pencils did you find yesterday?

A. How much

B. How many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

A. Much

B. Many

4)This cow produces …………………. Milk.

A. Much

B. Many

5)………………. Shampoo did you use last week?

A. How much

B. How many

6)Paul always gets ………………. Homework.

A. Much

B. Many

7)………………. Castles did he destroy?

A. How much

B. How many

8)…………….. Love bởi vì you need?

A. How much

B. How many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

A. Much

B. Many

10)I drank too ……………… cola yesterday.

A. Much

B. Many

11)There aren’t …………. Oto parks in the center of Oxford.

A. Much

B. Many

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

A. Any

B. Some

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

Xem thêm: Top 13 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Hay Nhất, Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Ngắn Gọn

A. A lot

B. Many

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

A. A few

B. A little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went khổng lồ Austria.

A. A little of

B. Some

16)There are a ………….. Shops near the university.

A. Few

B. Any

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

A. Much

B. Many

18)There are ……………… expensive new flats next to the river.

A. Some

B. A little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt khổng lồ it.

A. A few

B. Few

C. Little

D. A little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

A. Very few

B. Very little

C. Very much

D. Very many

Bài tập 2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.A: I’m having ……………… trouble fixing this shelfB: Oh, dear. Can I help you?I shall be away for …………. Days from tomorrow.Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.Could I have ………………. Cream, please?Very ……………… people were flying because of terrorist activities.Can you speak English? – Just ………………….He gave ……………… thought to his future.Would you help me with ……………… money?We have to delay this course because he knows …………………He isn’t very popular. He has ……….. Friends.We didn’t buy …………flowers.This evening I’m going out with ………….friends of mine.Most of the town is modern. There are …………..old buidings.This is a very boring place to live. There’s ………….to do.Listen carefully, I’m going khổng lồ give you ………. Advice.This town is not a very interesting place lớn visit, so ………. Tourists come here.I didn’t have …………… money, so I had lớn borrow ………..

Xem thêm: Absent Đi Với Giới Từ Gì ? Sau Absent Là Gì Trong Tiếng Anh?

Đáp án

Đáp án bài bác tập 1BBBAAABAAABAABBABADAĐáp án bài bác tập 2fewa little/littlea littlea few/many/somelittlea few/somesome/a littlefewa littlea littlea little/somelittle/muchfewany/manysomefewlittlea little/somefew.any/much- some/little

Cách sử dụng những cấu trúc A LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A LARGE AMOUNT OF, A GREAT khuyến mãi OF rất dễ bị nhầm lẫn và thực hiện sai ngữ pháp nếu như bạn đọc không chú ý. Vậy nên, ý muốn rằng những kỹ năng và kiến thức hữu ích của nội dung bài viết do conhantaohpg.com vẫn tổng hợp để giúp đỡ bạn học hành thật tốt.