Cho 1.9 Gam Hỗn Hợp Muối

     

Đặt bí quyết muối cacbonat là M2CO3 bao gồm số mol x , muối bột hiđrocacbonat là MHCO3 tất cả số mol y mol

M2CO3+ 2HCl → 2MCl + CO2+ H2O

x x mol

MHCO3+ HCl→ MCl + CO2+ H2O

y y mol

Ta tất cả

nCO2= x+y= 0,448/22,4 = 0,02 mol = nhỗn phù hợp 2 muối

→ Mhh¯=mhhnhh=1,90,02=95

→ M+61
Bạn đang xem: Cho 1.9 gam hỗn hợp muối

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X bao gồm Ba(OH)2 1M với NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:


Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 mật độ a mol/l nhận được 15,76 gam kết tủa. Quý hiếm củaa là:


Cho 9,125 gam muối hạt hiđrocacbonat hóa trị II bội phản ứng hết với hỗn hợp H2SO4 dư thu được dung dịch đựng 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Bí quyết của muối hiđrocacbonat là:


Hấp thụ trọn vẹn 0,16 mol CO2 vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Cân nặng dung dịch Y đổi khác như cố gắng nào đối với ban đầu?


Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 1,2 M và KOH 1,0 M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl 32,85%. Sau bội nghịch ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn sót lại 24,2%. Phân phối X một lượng bột MgCO3, khuấy phần nhiều cho bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y trong các số đó nồng độ dung dịch HCl bởi 21,10%. độ đậm đặc % của dung dịch CaCl2 và MgCl2 theo lần lượt là:


Hòa tan một mẫu kim loại tổng hợp K-Ba có số mol cân nhau vào nước được hỗn hợp X cùng 6,72 lít khí (đktc). Sục 0,025 mol khí CO2 vào hỗn hợp X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn muối MCO3 bằng lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 12,25% thu được hỗn hợp MSO4 14,29%. Sắt kẽm kim loại M là:
Xem thêm: Bài Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Cách Học Tiếng Anh Về Việc Học Tiếng Anh

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch X cất NaOH 1M với Ca(OH)2 0,5M. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Trọng lượng dung dịch Y chuyển đổi như gắng nào so với hỗn hợp X?


Khi cho 0,02 mol hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 thì lượng kết tủa nhận được đều bằng nhau. Số mol Ba(OH)2 bao gồm trong hỗn hợp là:


Trong một cái cốc đựng muối cacbonat của kim loại hóa trị I. Thêm thong dong dung dịch H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa bay ra không còn thu được hỗn hợp muối sunfat độ đậm đặc 13,63%. Sắt kẽm kim loại hóa trị I là:


Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 mật độ a mol/l nhận được 2 lít hỗn hợp X. Rước 1 lít dung dịch X công dụng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 dư rồi đun nóng, sau khi dứt các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Quý hiếm của a, m tương xứng là:


Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít (đktc) khí CO2 vào 200 ml dung dịch X cất KOH 0,75M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cân nặng dung dịch Y thay đổi như cụ nào so với hỗn hợp X?


Hai ly đựng hỗn hợp HCl ném lên hai đĩa cân X, Y cân nặng ở trạng thái cân bằng. đến 5 gam CaCO3 vào cốc X và 4,784 gam M2CO3 (M là kim loại kiềm) vào cốc Y. Sau khoản thời gian hai muối sẽ tan trả toàn, cân trở về vị trí thăng bằng. Kim loại M là:


Cho 33,8 gam lếu láo hợp bao gồm một muối bột cacbonat axit cùng một muối cacbonat th-nc của cùng một kim loại kiềm X bội phản ứng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Khẳng định X?
Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Của Em Sau Khi Đọc Văn Bản Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam