CHO 9 12G HỖN HỢP GỒM FEO FE2O3 FE3O4

     

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH SẮP PHẢI NỘP RỒI ! ! ! ! HELP MEEE 1. Mang lại 13,92 g tất cả hổn hợp X gồm chứa FeO Fe2O3 Fe3O4 ( số mol FeO ngay số mol Fe2O3 ) tính năng vừa đủ với V lít hỗn hợp HCl 2M tính V ?

2.chia 5,6 gam sắt thành nhị phần đều bằng nhau : phần 1 tác dụng với khí clo dư nhận được a gam muối hạt phần 2 tính năng với dung dịch HCl dư nhận được b gam muối. Tính a b?

3.So sánh lượng khí clo nhận được khi đến a) 0,25 mol mỗi hóa học sau KMnO4 KClO3 K2Cr2O7 chức năng với dung dịch HCl sệt dư b) mang lại 15 gam mỗi hóa học sau KMnO4 KClO3 K2Cr2O7 công dụng với hỗn hợp HCl sệt dư
Bạn đang xem: Cho 9 12g hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

Bạn vẫn đọc: cho 9,12 gam láo lếu hợp bao gồm FeO Fe2O3 Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HCl dư sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn được dung d…
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giao Thông Vận Tải, Vai Trò Quan Trọng Của Giao Thông Vận Tải

4. Cho 15,8 g KMnO4 khả năng với dung dịch HCl sệt dư một loạt khí clo có mặt cho chức năng với 500 ml hỗn hợp NaOH 1,5 m thu được dung dịch Y tính độ đậm đặc mol / lít của những chất vào Y coi thể tích dung dịch Y là 500 ml 5. Cho 8 g fe kẽm kim loại X tính năng với khí clo dư sau làm phản ứng chiếm được 22,2 g muối bột xác lập sắt kẽm kim loại X 6. Hòa tan toàn vẹn 3,16 g các thành phần hỗn hợp X chứa Fe Al Mg trong hỗn hợp HCl dư nhận được 2,688 lít H2 ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn chỉnh Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng nhận được m gam muối hạt tính m

7.cho 17,4 g MnO2 chức năng hết với dung dịch HCl tổng thể khí clo ra đời được kêt nạp hết vào 200 gam dung dịch NaOH 20% ở ánh nắng mặt trời thường thu được dung dịch A. Tính C phần trăm của các chất trong dung dịch A
Xem thêm: Dàn Bài Kể Về Một Lần Em Mắc Khuyết Điểm Khiến Thầy Cô Giáo Buồn ❤️️

8. Hỗn hợp X gồm 2,8 g Fe và 4,8 g Fe2O3 hài hòa vào 300 ml HCl 1,2 M sau phản bội ứng ứng được dung dịch A. Tính khối lượng những hóa học tan tất cả trong dung dịch A. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp A. Tính khối lượng kết tủa thu được 9.cho 200 gam dung dịch HCl 7,3 % tác dụng với 500 gam dung dịch NAOH 6 % được dung dịch X Tính C tỷ lệ của hồ hết chất tan có trong X 10. đến 200 g dung dịch HCl 7,3 % tác dụng với 200 g hỗn hợp AgNO3 17 % được hỗn hợp Y Tính C tỷ lệ của đều chất trong dung dịch Y

11.Hòa tan hoàn toàn 12,45 g các thành phần hỗn hợp X đựng Fe Zn Mg trong hỗn hợp HCL chiếm được 6,72 lít H2 ở đk tiêu chuẩn cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được m gam muối tính m


12.cho 230 gam tất cả hổn hợp X đựng ACO3 BCO3 X2CO3 Hòa tan vừa đủ trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3,36 lít khí CO2 ở đk kèm theo tiêu chuẩn chỉnh Tính cân nặng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau làm phản ứng 13.cho 47,76 g tất cả hổn hợp X đựng NaBr cùng NaI tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư sau bội phản ứng thu được 86,01 gam kết tủa Tính phần trăm theo cân nặng từng chất trong X 14. Cho tất cả hổn hợp X tất cả Fe cùng 5,4 g sắt kẽm sắt kẽm kim loại A bao gồm hóa trị không thay đổi được trộn theo tỉ trọng mol tương ứng là một : 4 Nếu đem m gam X kết hợp hết trong dung dịch HCl dư thì nhận được 7,84 lít khí H2 ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn cần đem m gam X bội nghịch ứng cùng với khí clo thì nên cần vừa đầy đủ 8,4 lít khí ở đk kèm theo tiêu chuẩn xác lập sắt kẽm kim loại x ?