Cho Đoạn Mạch Điện Xoay Chiều Gồm Cuộn Dây Mắc Nối Tiếp Với Tụ Điện

     Bạn đang xem: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện

Đặt năng lượng điện áp có mức giá trị hiệu dụng 60V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc thông liền thì cường độ chiếc điện qua đoạn mạch là i1= Iocos(100πt +π4)A. Nếu ngắt vứt cuộn cảm L thì cường độ cái điện qua đoạn mạch là i2= Iocos(100πt -π12)A. Biểu thức năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch là:


Đặt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm 0,4π(H) một điện áp luân phiên chiều u = Uocos100πt (V). Trường hợp tại thời khắc t1điệnáp là 60 (V) thì cường độ cái điện tại thời gian t1 + 0,035 (s) bao gồm độ mập là:


Cho hiệu điện rứa giữa hai đầu một đoạn mạch chuyển phiên chiều chỉ tất cả cuộn cảm thuần L = 1πH là u = 2202 cos(100πt +π3) V. Biểu thức cường độ chiếc điện trong mạch là:


Đặt điện áp u = Uocos(100πt) V vào nhì đầu đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100√3mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ từ cảm L. Đoạn MB chỉ gồm tụ điện tất cả điện dung10-42π.Biết năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch phaπ3so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Khẳng định giá trị của L:


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số không thay đổi vào hai đầu A, B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo sản phẩm tự bao gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn cùng khác không. Với C = C1điện áp hiệu dụng thân hai đầu biến trở R có mức giá trị ko đổi và khác không khi đổi khác giá trị R của trở nên trở. Với C = C12 thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch RL bằng:


Đặt điện áp u = Uocos(ωt) tất cả ω đổi khác được vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm thuần tất cả độ tử cảm L, năng lượng điện trở thuần R cùng tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khiω1LCthì:


Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây gồm điện trở thuần R mắc nối liền với tụ điện. Biết điện áp thân hai đầu cuộn dây lệch pha π2so với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Mối contact giữa năng lượng điện trở thuần R cùng với cảm chống ZLcủa cuộn dây và dung kháng ZCcủa tụ điện là:


Khi có một mẫu điện luân chuyển chiều chạy qua cuộn dây có điện trở thuần R = 50Ω thì hệ số năng suất của cuộn dây bởi 0,8. Cảm chống của cuộn dây đó là:
Xem thêm: Cách Tỉa Lá Cắm Hoa Mới Nhất, Cách Tỉa Lá Lan, Lá Thiết Mộc Lan, Lá Trúc Đốm

Một đoạn mạch xoay chiều thông liền AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L cùng tụ điện bao gồm điện dung C. Điện áp thân hai đầu đoạn AB là: u = Uo2 cosωt (V) thì năng lượng điện áp trên L là uL= Uo2cos(ωt +π3) (V). ước ao mạch xảy ra cộng hưởng thì năng lượng điện dung của tụ bằng:


Khi để hiệu điện cầm không thay đổi 30V vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm 14π(H) thì dòng điện trong mạch thuộc dòng điện một chiều tất cả cường độ 1A. Nếu để vào nhị đầu đoạn mạch này điện áp u = 1502cos(120πt) (V) thì biểu thức của cường độ loại điện vào mạch là:


Một đoạn mạch mắc thông liền gồm: tụ điện bao gồm dung phòng ZCvà cuộn cảm thuần gồm cảm chống ZL = 0,5ZC. Điện áp giữa hai đầu tụ:uC= 100cos(100πt +π6) V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:


Khi đặt hiệu điện thay u = Uosin(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh thì hiệu điện thay hiệu dụng giữa hai đầu năng lượng điện trở, nhì đầu cuộn dây và hai bảntụ thứu tự là 30V, 120V, 80V, quý giá của Uobằng:


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = Uocos(120πt +π3)V vào hai đầu một cuộn cảm gồm độ tự cảm 16πH. Tại thời gian điện áp thân hai đầu cuộn cảm là 402V thì cường độ loại điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:


Một đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần R1mắc thông suốt với tụ điện tất cả điện dung C, đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần R2mắc thông liền với cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L. Đặt điện áp luân chuyển chiều u = Uocosωt (Uovà ω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch AB thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Lúc đó LCω2= 1 với độ lệch sóng giữa uAMvà uMBlà 90o. Nếu để điện áp bên trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng:


Một đoạn mạch bao gồm điện trở R = 20Ω nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều u = 2002cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trở với hai đầu cuộn dây thứu tự là 60V với 160V. Điện trở thuần của cuộn dây có mức giá trị khớp ứng là:
Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi, Soạn Bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam