Cho tam giác (abc ) có (góc a = (90^0); ,góc b = (50^0) ), tia

     
*

cho tam giác abc bao gồm góc a=90 độ,trên cạnh bc đem điểm e thế nào cho be=ba.tia phân giác của góc bcắt ac làm việc d

a,so sánh độ nhiều năm davà de

b, tính số đo góc bed


*

A B E C 1 2

Giải:a) Xét (Delta ABD,Delta EBD) có:(AB=BEleft(gt ight))

(widehatB_1=widehatB_2left(=frac12widehatB ight))

(BD): cạnh chung

(RightarrowDelta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight))

(Rightarrow DA=DE) ( cạnh t/ứng )

b) bởi vì (Delta ABD=Delta EBD)

(RightarrowwidehatA=widehatBED)

Mà (widehatA=90^oRightarrowwidehatBED=90^o)

Vậy a) da = DE

b) (widehatBED=90^o)


*

cho tam giác ABC có góc A=90 độ, trên cạnh BC rước điểm E thế nào cho BE=BA. Bên trên tia phân giác của góc B cắt AC nghỉ ngơi D

a)so sánh những độ nhiều năm DA với DE

b)tính số đo góc BED


a) Xét tam giác ABD với tam giác EBD có:

+ ^ABD = ^EBD (do BD là phân giác ^B).

Bạn đang xem: Cho tam giác (abc ) có (góc a = (90^0); ,góc b = (50^0) ), tia

+ BD chung.

+ AB = BE (gt).

=> Tam giác ABD = Tam giác EBD (c - g - c).

=> da = DE (2 cạnh tương ứng).

b) Tam giác ABD = Tam giác EBD (cmt).

=> ^BAD = ^BED (2 góc tương ứng).

Mà ^BAD = 90o (gt).

Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Cảm Gia Đình, Nghị Luận Xã Hội Bàn Về Tình Cảm Gia Đình

=> ^BED = 90o.


Cho tam giác ABC bao gồm góc BAC=90 độ.Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA.Tia phân giác góc ABC giảm AC sinh sống D.

a)So sánh độ lâu năm DA cùng DE

b)Tính số đo góc BED

c)Trên tia đối của tia AB lấy điểm E làm thế nào để cho AF=CE.CM 3 điểm E,D,F thẳng hàng


Bài làm

a) Xét tam giác ABD cùng tam giác EBD

Ta có: tía = BE ( đưa thiết )

(widehatABD=widehatDBE)( BD là tia phân giác của góc ABC )

BD là cạnh chung

=> Tam giác ABD = tam giác EBD ( c.g.c )

=> domain authority = DE ( nhì cạnh tương xứng )

Vậy domain authority = DE

b) bởi tam giác ABD = tam giác EBD

=> Góc BAD = góc BED ( hai góc tương ứng )

Mà góc BAD = 90o

=> BED = 90o

Vậy góc BED = 90o

Câu c) lỗi.

# Chúc bạn học giỏi #


a,xét tam giac ABD cùng tam giac EBD có 

BD chung

góc ABD = góc DBE(vì BDlà phân giác của góc ABE)

BA=BE(gt)

Do đó tam giác ABD bởi tam giác EBD(c.g.c)

suy ra DA=DE(2 cạnh tương ứng)

b,vì tam giac ABD=tam giác DBE=>góc a bởi góc BED

mà góc A=90 độ=>Góc BED=90độ


a) Xét tam giác ABD và tam giác BED ta có:

AB=BE(gt)

gócB1=gócB2(tính chất tia phân giác)

BD chung

Suy ra tam giác ABD = tam giác BED (c.g.c)

b) Ta bao gồm tam giác ABD=tam giác BED( chứng minh câu a)

Suy ra góc BED = 90 độ

Suy ra AD=DE


Cho tam giác ABC bao gồm góc BAC=90,trên cạnh BC lấy điểm E sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc ABC cắt AC sống D.

a,So sánh các độ lâu năm DA và DE

b,Tính số đo góc BED;

c,Trên tia đối của tia AB rước điểm F thế nào cho AF=CE.Chứng minh 3 điểm E,D,F thẳng hàng.

 


Cho tam giác ABC có (widehatA=90^o).Trên cạnh BC rước E sao ccho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC sống D.

Xem thêm: Cách Chuyển Phân Số Thành Số Thập Phân Số Thành Số Thập Phân Và Ngược Lại

a,so sánh các độ lâu năm DA và DE

b,tính số đo góc BED


Cho tam giác ABC gồm góc A=90 độ, bên trên cạnh BC lấy điểm E làm sao để cho BE=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC sinh hoạt D

a/So sánh các độ dài DA với DE

b/Tính số đo góc BED


a/ Xét tam giác ABD cùng tam giác EBD có:

- Cạnh BD chung

- Góc ABD = góc DBE (vì BD là tia phân giác của góc ABE)

- bố = BE (gt)

Do kia tam giác ABD = tam giác EBD (c.g.c)

Suy ra da = DE (2 cạnh tương ứng)

b/ Từ tam giác ABD = tam giác EBD => Góc A = góc BED (2 góc tương ứng) 

Mà góc A = 90o nên góc EBD = 90o


cho tam giác ABC có góc A=90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E thế nào cho BE=BA. Tia phân giác của góc B giảm AC ở D a) So sánh những độ nhiều năm DA với DE B) Tính số đo góc BED c) CM: Góc BDE> góc C d) đối chiếu góc BDE với góc DBA e) đối chiếu góc ADE và góc ABE

cho tam giác ABC vuông trên A trên cạnh BC lấy điểm E làm thế nào cho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC ở D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ lâu năm DA với DE

d) minh chứng BD vuong góc cùng với AE

giúp mình câu d nhá


cho tam giác ABC vuông trên A bên trên cạnh BC rước điểm E làm thế nào cho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC sinh hoạt Da)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBDb)tính số đo góc BEDc)so sánh độ lâu năm DA và DEd) chứng tỏ BD vuong góc với AEgiúp bản thân câu d nhá E B A C 1 2 D

cho tam giác ABC vuông tại A bên trên cạnh BC rước điểm E sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC làm việc D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ dài DA cùng DE

d) minh chứng BD vuong góc với AE

giúp mình câu d nhá

E B A C 1 2 D


(d,) Gọi (AEcap BD=leftH ight\)

(left{eginmatrixwidehatABH=widehatEBH\AB=AE\BH ext chungendmatrix ight.RightarrowDelta ABH=Delta EBHleft(c.g.c ight)\RightarrowwidehatBHA=widehatBHE\ extMà widehatBHE+widehatBHA=180^0left( extkề bù ight)\RightarrowwidehatBHE=widehatBHA=90^0\Rightarrow BHot AE\Rightarrow BDot AE)


Cho tam giác ABC tất cả góc A bằng 90 độ , trên cạnh BC rước điểm E thế nào cho BE = tía . Tia phân giác của góc B cắt AC tại D .

a) So sánh những độ lâu năm DA và DE

b) Tính số đo góc BED


Bài nãy dễ nhưng bạn 

A B C D E

a) (Delta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight)Rightarrow DA=DE)

b) (Delta ABD=Delta EBD)nên góc A = góc BED 

- vì góc A bởi 90 độ buộc phải => (widehatBED=90^o)