0901 396 268

– Kích thước 40cm x 60cm
– Màu xanh tự nhiên rất đẹp
– Cỏ mắt trâu có xen các sợi rêu nhỏ
– Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
– Cố định trên tường bằng cách đóng đinh hoặc dán keo

Cỏ vỉ mắt trâu rêu Cỏ vỉ mắt trâu rêu