Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

     
Kiểm tra 1 huyết tin học tập 11 trắc nghiệm

Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 11 lựa chọn lọc, tất cả đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng top 28 Đề khám nghiệm Tin học lớp 11 học kì 1 và Học kì 2 chọn lọc, gồm đáp án, cực giáp đề chấp nhận gồm những đề khám nghiệm 15 phút, đề bình chọn giữa kì, đề thi học tập kì. Mong muốn bộ đề đánh giá này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi, bài xích kiểm tra môn Tin học lớp 11.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 11

Đề khám nghiệm 15 phút Tin học tập 11 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 thân học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)Đề kiểm soát 15 phút Tin học tập 11 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2) (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 học kì 1 tất cả đáp án (4 đề)Đề soát sổ 15 phút Tin học tập 11 học tập kì 2 có đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 thân học kì 2 gồm đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập 11 học tập kì 2 có đáp án (4 đề)Top 16 Đề đánh giá Tin học 11 học kì 1 bao gồm đáp án, cực hayTop 12 Đề đánh giá Tin học tập 11 học tập kì 2 bao gồm đáp án, rất hay

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản …..

Xem thêm: Cách Trang Trí Bảng Lớp Chụp Kỷ Yếu Đẹp Nhất, Trang Trí Lớp Chụp Kỷ Yếu

Liên quan: soát sổ 1 huyết tin học tập 11 trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học tập 11 học tập kì 1

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: có mang nào sau đấy là đúng về tên thích hợp ?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa sâu sắc riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT chính sách dùng với ý nghĩa riêng xác định, ko được sử dụng với ý nghĩa khác

 C. Là tên được NNLT cần sử dụng với ý nghĩa sâu sắc nhất định nào kia

 D. Là các hằng hay trở nên

Câu 2: Chọn trình diễn tên sai trong những biểu diễn dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: cực hiếm nào dưới đấy là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Toàn bộ đều sai

Câu 4: trong số những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào chưa phải là trường đoản cú khóa trong Pascal?

 A. End

 B. Begin

 C. Sqr

 D. Program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa USES sử dụng để:

 A. Khai báo trở nên

 B. Khai báo tủ sách

 C. Khai báo tên công tác

 D. Khai báo hằng

Câu 6: trong Pascal, cú pháp để khai báo tên công tác là:

 A. Program .

 B. Program

 C. Program ;

 D. Program ,

Câu 7: Để khai báo đổi mới a là loại lôgic, ta chọn lựa cách khai báo:

 A. Var a : boolean;

 B. Var a : real;

 C. Var a : byte;

 D. Var a : char;

Câu 8: trong các kiểu dữ liệu sau, giao diện nào cần bộ nhớ lưu trữ lớn nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: biến đổi X có thể nhận các giá trị trường đoản cú ‘A’ cho ‘Z’, lựa chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: biến X hoàn toàn có thể nhận các giá trị: 5; 10; 15; 20 và vươn lên là Y hoàn toàn có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong những khai báo sau đấy là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ lưu trữ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án và Thang điểm

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản …..

Xem thêm: Hình Ảnh Gà Con Mới Nở Dễ Thương, Hình Ảnh Gà Con Mới Nở

Liên quan: chất vấn 1 huyết tin học 11 trắc nghiệm

Đề bình chọn Tin học 11 giữa học kì 1

Môn: Tin học tập 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp vết nào ?

 A. cùng

 B. < với >

 C. ( cùng )

 D. /* và */

Câu 2: Chọn trình diễn tên sai trong những biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinh Tong

Câu 3: trình diễn nào tiếp sau đây không yêu cầu là màn trình diễn hằng vào Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: vào Pascal, khai báo nào tiếp sau đây đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết công tác giải phương trình bậc hai bao gồm dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em phải phải triển khai lệnh nhập vào trường đoản cú bàn phím những biến làm sao sau đây:

 A. Readln(a, b, c, x1, x2);

 B. Readln(a, b, c);

 C. Readln(x1, x2);

 D. Readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ nhớ lưu trữ dành cho các biến đã khai báo là từng nào byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: vào Pascal, câu lệnh ghép gồm dạng:

*

Câu 13: đến đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều khiếu nại là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. X mod 2 = 0

 B. X thủ thuật 2 = 1

 C. X > 0

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: đưa sử mảng a tất cả các bộ phận a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết tác dụng sau khi triển khai đoạn chương trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 to 5 vày

IF a thủ thuật 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: vạc biểu làm sao sau đây rất có thể lấy làm cho biểu thức đk trong kết cấu rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A hack B

 D. A:= B

Phần II. Từ luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết các biểu thức toán học sau lịch sự dạng tương ứng trong Pascal:

*

Bài 2. (2 điểm) mang lại chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban khiếp r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra tư lỗi có trong chương trình, tiếp nối hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng các giá trị là bội của 3 vào phạm vi từ là một đến N