ĐỀ MINH HỌA LẦN 3 MÔN HÓA

     
Đề minh họa thpt QG môn hóa năm 2017 lần 3 của cục giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề gồm 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017


Họ, thương hiệu thí sinh: ……………………………………………………………


Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: đề minh họa lần 3 môn hóa


A. quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt. B. quy trình quang đúng theo của cây xanh.

C. quá trình đốt xăng trong bộ động cơ ô tô. D. quá trình đốt nguyên nhiên liệu trong lò cao.

TK2017: chất nào sau đây vừa bội nghịch ứng với dung dịch NaOH vừa làm phản ứng với dung dịch HCl?

A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlconhantaohpg.com. D. Al2O3.


A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl axetat.

TK2017: Dung dịch chất nào dưới đây không làm quỳ tím gửi màu?

A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Trimetylamin.

TK2017: trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.

TK2017: chất nào dưới đây không bội phản ứng với NaOH trong dung dịch?

A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Metyl fomat.

TK2017: Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, cấp dưỡng vôi,…Nung 100 kilogam đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, sót lại là tạp hóa học trơ) đến khối lượng không đổi, chiếm được m kg chất rắn. Cực hiếm của m là

A. 80,0. B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0.

TK2017: sắt kẽm kim loại crom chảy được trong dung dịch

A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng).

TK2017: mang đến 5 gam các thành phần hỗn hợp X có Ag với Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của Al trong X là

A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.

TK2017: Khử trọn vẹn 32 gam CuO thành sắt kẽm kim loại cần trọn vẹn V lít khí co (đktc). Giá trị của V là

A. 13,44. B. 8,96. C. 4,48. D. 6,72.

TK2017: cho hỗn hợp bao gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 công dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2.

TK2017: Cho tất cả hổn hợp Zn với Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu. B. Cu, Ag. C. Zn, Ag. D. Fe, Ag.

TK2017: Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH gồm nồng độ x%. Quý giá của x là

A. 14. B. 18. C. 22. D. 16.

TK2017: đến axit acrylic tính năng với ancol 1-1 chức X, thu được este Y. Vào Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là

A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H3. D. C2H3COOC2H5.

TK2017: mang đến dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số hóa học trong dãy tất cả phản ứng với hỗn hợp NaOH (đun nóng) là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

TK2017: phát biểu nào sau đây sai ?

A. Protein là cơ sở khiến cho sự sống.

B. Protein dễ dàng và đơn giản là các chất gồm tối nhiều 10 links peptit.

C. Protein bị thủy phân dựa vào xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.

D. Protein có phản ứng màu sắc biure.

TK2017: Xà phòng hóa trọn vẹn este X mạch hở trong hỗn hợp NaOH, thu được lếu hợp các chất cơ học gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Bí quyết phân tử của X là

A. C6H10O4. B. C6H10conhantaohpg.com. C. C6H8conhantaohpg.com. D. C6H8O4.

TK2017: thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào trong bình tam giác theo hình vẽ sau:

*

Thí nghiệm kia là:

A. mang lại dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.

B. mang đến dung dịch H2SO4 đặc vào trong bình đựng lá kim loại Cu.

C.

Xem thêm: Thế Nào Là Hai Biến Cố Độc Lập Là Gì, Lý Thuyết Xác Suất Và Biến Cố

mang đến dung dịch H2SO4 loãng vào trong bình đựng hạt kim loại Zn.

D. mang lại dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7.

TK2017: cho m gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO

(sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, ở đktc) cùng 2,4 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

A. 8,0. B. 10,8. C. 8,4. D. 5,6.

TK2017: tất cả hổn hợp E gồm tía amin no, đối chọi chứC. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bởi conhantaohpg.com, chiếm được Cconhantaohpg.com, H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để chức năng với m gam E đề xuất vừa đầy đủ V ml dung dịch HCl 1M. Cực hiếm của V là

A. 45. B. 60. C. 15. D. 30.

TK2017: Điện phân (với điện rất trơ, cường độ chiếc điện không đổi) hỗn hợp muối nitrat của một sắt kẽm kim loại M (có hóa trị ko đổi). Sau thời hạn t giây, cân nặng dung dịch bớt 6,96 gam với tại catot chỉ thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam cùng tại catot bay ra 0,224 lít khí (đktc). Quý giá của a là

A. 8,64. B. 6,40. C. 6,48. D. 5,60.

TK2017: cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bởi NaOH đun nóng, thu được natri axetat với fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở đk thường, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được tất cả hổn hợp α-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein gia nhập phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

TK2017: Cho sơ đồ gửi hóa:

*

Biết các chất Y, Z, T là những hợp hóa học của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrconhantaohpg.com. B. FeSO4, CrSO4, KCrconhantaohpg.com, K2CrO4.

C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrconhantaohpg.com, K2CrO4. D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

TK2017: cho một mol triglixerit X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitat với 2 mol natri oleat. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Phân tử X có 5 link π.

B. bao gồm 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn đặc điểm của X.

C. bí quyết phân tử hóa học X là C52H96O6.

D. 1 mol X làm mất đi màu tối đa 2 mol Br2 vào dung dịch.

TK2017: thực hiện các nghiên cứu sau:

(a) Điện phân NaCl lạnh chảy.

(b) Điện phân hỗn hợp CuSO4 (điện cực trơ).

(c) mang đến mẩu K vào dung dịch AlCl3.

(d) mang đến Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) đến Ag vào hỗn hợp HCl.

(g) mang đến Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 cùng NaHSO4.

Số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học khí là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

TK2017: cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) chức năng hết với NaOH dư, chiếm được 2 mol hóa học Y,

1 mol hóa học Z cùng 1 mol H2O. Hóa học Z công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng thu được hóa học hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. chất T tác dụng với NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 2.

B. chất Y gồm phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử hóa học Z tất cả 2 nguyên tử oxi.

D. hóa học X tính năng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 3.

TK2017: cho những phát biểu sau:

(a) toàn bộ các peptit đều phải sở hữu phản ứng màu biure.

(b) muối bột phenylamoni clorua ko tan trong nước.

(c) Ở đk thường, metylamin với đimetylamin là phần nhiều chất khí.

(d) vào phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly gồm 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở đk thường, amino axit là đều chất lỏng.

Số vạc biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

TK2017: Ancol etylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinh bột theo sơ đồ:

Để pha trộn 10 lít ancol etylic 46o buộc phải m kg gạo (chứa 75% tinh bột, sót lại là tạp chất trơ). Biết công suất

của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml. Quý giá của m là

A. 3,600. B. 6,912. C. 10,800. D. 8,100.

TK2017: Sục thong dong khí Cconhantaohpg.com mang lại dư vào dung dịch có a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự dựa vào của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol Cconhantaohpg.com được trình diễn theo đồ dùng thị sau:

*

Tỉ lệ a : b khớp ứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

TK2017: tất cả hổn hợp E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). Hóa học X là muối hạt của axit hữu cơ đa chức, hóa học Y là muối bột của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E công dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ thành phần mol 1 : 3) cùng dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là

A. 2,40. B. 2,54. C. 3,46. D. 2,26.

TK2017: Điện phân dung dịch NaCl (điện rất trơ, màng ngăn xốp), thu được hỗn hợp X. Hấp thụ Cconhantaohpg.com dư vào X, chiếm được dung dịch chất Y. Mang đến Y tính năng với Ca(OH)2 theo tỉ trọng mol 1 : 1, tạo ra chất Z chảy trong nướC. chất Z là

A. Ca(HCO3)2. B. Na2CO3. C. NaOH. D. NaHCO3.

TK2017: mang lại 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

TK2017: tất cả hổn hợp T có 2 este 1-1 chức X, Y (MX Y). Đun lạnh 15 gam T với 1 lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được m gam tất cả hổn hợp Z bao gồm 2 ancol (có phân tử khối hơn kém nhau 14u) và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, chiếm được 9,408 lít Cconhantaohpg.com (đktc) cùng 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X vào T là

A. 59,2%. B. 40,8%. C. 70,4%. D. 29,6%.

TK2017: hấp thụ hết 4,48 lít khí Cconhantaohpg.com (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH với y mol K2CO3, chiếm được 200 ml hỗn hợp X. Mang đến từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, mang đến 100 ml dung dịch X chức năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được 39,4 gam kết tủA. quý hiếm của x là

A. 0,10. B. 0,20. C. 0,05. D. 0,30.

TK2017: hỗn hợp E có 3 chất: X (là este của amino axit); Y cùng Z là hai peptit mạch hở, hơn nhát nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai các loại gốc amino axit, MY Z). Mang lại 36 gam E tác dụng vừa đầy đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, 1-1 chức, mạch hở cùng 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó gồm 0,1 mol muối hạt của alanin). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong conhantaohpg.com dư, thu được Cconhantaohpg.com, N2 với 1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 18,39%. B. 20,72%. C. 27,58%. D.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học 6 Chương 1 Violet, 20 De Hinh 6 Chuong 1(Thuy)

43,33%.

TK2017: hài hòa hết các thành phần hỗn hợp X có 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 cùng m gam Al trong dung dịch đựng 0,61 mol HCl. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ cất 47,455 gam muối th-nc và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z bao gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của Z đối với H2 là 16. Quý giá của m là