Đốt 16.2 gam hỗn hợp x gồm al và fe trong khí cl2

     

Đốt 16,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Fe vào khí Cl2 thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Mang đến Y vào nước dư, thu được dung dịch Z với 2,4 gam kim loại. Hỗn hợp Z chức năng được buổi tối đa 0,21 mol KMnO4 trong hỗn hợp H2SO4 (không tạo thành SO2). Phần trăm cân nặng của fe trong tất cả hổn hợp X là

A.

Bạn đang xem: đốt 16.2 gam hỗn hợp x gồm al và fe trong khí cl2

37,33%.

B. 66,67%.

C. 72,91%.

D. 64,00%.


*

Đáp án B

 

Fe là kim loại yếu rộng Al =>Al bội phản ứng trước, fe phản ứng sau => 2,4 gam kim loại đó là Fe dư

Gọi số mol những chất là Al: a mol; fe (pứ): b mol


Đốt 17,88 gam hỗn hợp X tất cả Al và Fe vào khí Cl2 thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Mang lại Y vào nước dư, thu được hỗn hợp Z với 2,4 gam kim loại. Hỗn hợp Z chức năng được với về tối đa 0,228 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). Phần trăm khối lượng của fe trong hỗn hợp X là: A. 72,91% B. 64,00% C. 66,67% D. 69,8%

Đốt 17,88 gam các thành phần hỗn hợp X có Al và Fe vào khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Mang lại Y vào nước dư, thu được hỗn hợp Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z chức năng được với về tối đa 0,228 mol KMnO4 trong hỗn hợp H2SO4 (không tạo nên SO2). Phần trăm khối lượng của sắt trong các thành phần hỗn hợp X là:

A. 72,91%

B. 64,00%

C. 66,67%

D. 69,8%


Đốt đôi mươi gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào khí Cl2 thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Mang lại Y vào nước dư, thu được dung dịch Z với 2 gam kim loại. Hỗn hợp Z chức năng được với buổi tối đa 0,24 mol KMnO4 trong hỗn hợp H2SO4 (không tạo thành SO2). Tính phần trăm trọng lượng của fe trong tất cả hổn hợp X.


Hòa tan hết các thành phần hỗn hợp X có Fe, FeS, Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư) chiếm được dung dich Y có cân nặng giảm 48 gam với 38,08 lít SO2 (đktc). đến Y tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến cân nặng không thay đổi còn 64 gam chất rắn Z. Tính xác suất theo khối lượng của fe trong X? A. 68% B. 73,68% C. 43,18% D. 54%

Hòa rã hết tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeS, Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được dung dich Y có cân nặng giảm 48 gam với 38,08 lít SO2 (đktc). Cho Y công dụng với hỗn hợp NaOH (dư), mang kết tủa rồi nung trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi còn 64 gam hóa học rắn Z. Tính tỷ lệ theo khối lượng của sắt trong X?

A. 68%

B. 73,68%

C. 43,18%

D. 54%


Câu 1 mang lại 4,8 gam sắt kẽm kim loại M công dụng với 0,1 mol Cl2 thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. đến X vào hỗn hợp HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Tính khối lượng muối vào Y và xác minh tên kim loại M.Câu 2 Cho hỗn hợp m gam Fe cùng Cu gam sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Cũng cho các thành phần hỗn hợp trên vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư) thu đươc 11,2 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính m.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Trong Bài Đồng Chí Siêu Hay, Hoá Thân Thành Người Lính Trong Bài Đồng Chí


Câu 1 mang đến 4,8 gam kim loại M tác dụng với 0,1 mol Cl2 thu được tất cả hổn hợp chất rắn X. Mang lại X vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Tính trọng lượng muối vào Y và xác minh tên kim loại M.Câu 2 Cho hỗn hợp m gam Fe và Cu gam fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), chiếm được 5,6 lít khí H2 (đktc). Cũng cho các thành phần hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu đươc 11,2 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính m.


Hòa tan không còn 8,775 gam hỗn hợp B bao gồm Mg và Al trong 75 gam dung dịchH2SO4 98% thu được dung dịch X và các thành phần hỗn hợp khí Y gồmSO2 vàH2S.Cho Y thong thả qua bình đựngKMnO4 dư thấy có 2,4 gam kết tủa xuất hiện, lọc vứt kết tủa, bỏ phần dung dịch còn lại tính năng với dung dịchBa...

Hòa tan hết 8,775 gam tất cả hổn hợp B có Mg với Al vào 75 gam dung dịchH2SO4 98% thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồmSO2 vàH2S.Cho Y lỏng lẻo qua bình đựngKMnO4 dư thấy gồm 2,4 gam kết tủa xuất hiện, lọc quăng quật kết tủa, cho phần dung dịch còn lại tác dụng với dung dịchBaCl2 dư thấy nhận được 26,2125 gam kết tủa nữa. Tính C% củaH2SO4 trong X với %Al trong hỗn hợp B.


Đốt cháy láo lếu hợp tất cả 0,02 mol Mg cùng 0,03 mol sắt với tất cả hổn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ chiếm được 4,77 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit với muối clorua (không còn khí dư). Hài hòa hết Y bằng 150 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch Z. Mang đến dung dịch AgNO3 loãng dư vào dung dịch Z thu được 13,995 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của oxi trong các thành phần hỗn hợp X là A. 37,89 %. B. 33,33%. C. 38,79 %. D. 44,44 %.

Đốt cháy láo hợp gồm 0,02 mol Mg cùng 0,03 mol sắt với các thành phần hỗn hợp khí X tất cả clo với oxi, sau làm phản ứng chỉ chiếm được 4,77 gam hỗn hợp Y gồm các oxit cùng muối clorua (không còn khí dư). Tổ hợp hết Y bằng 150 ml hỗn hợp HCl 0,2M, thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 loãng dư vào hỗn hợp Z thu được 13,995 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp X là

A. 37,89 %.

B.  33,33%.

C. 38,79 %.

D. 44,44 %.


Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam các thành phần hỗn hợp X có bột những kim nhiều loại Al, Fe cùng Cu bên cạnh không khí, chiếm được 41,4 gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả 3 oxit. Cho toàn thể hỗn vừa lòng Y chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng d=1,14 g/ml. Thể tích buổi tối thiểu của hỗn hợp H2SO4 20% nhằm hoà tan hết tất cả hổn hợp Y là A. 300 ml B. 175 ml C. 200 ml D. 215 ml

Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam tất cả hổn hợp X gồm bột những kim loại Al, Fe và Cu xung quanh không khí, nhận được 41,4 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho cục bộ hỗn thích hợp Y chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 20% có cân nặng riêng d=1,14 g/ml. Thể tích buổi tối thiểu của dung dịch H2SO4 20% để hoà chảy hết tất cả hổn hợp Y là

A. 300 ml

B. 175 ml

C. 200 ml

D. 215 ml


Cho 33,2 g các thành phần hỗn hợp X có Cu, Mg, Al tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được V lít khí sinh hoạt đktc và chất rắn ko tan Y. Mang lại Y hoà tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của Cu trong tất cả hổn hợp X là A. 57,83%. B. 33,33%. C. 19,28%. D. 38,55%.

Cho 33,2 g tất cả hổn hợp X tất cả Cu, Mg, Al tính năng vừa đủ với dung dịch HCl thu được V lít khí ngơi nghỉ đktc và chất rắn ko tan Y. đến Y hoà tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 57,83%.

B. 33,33%.

C. 19,28%.

Xem thêm: Đặt Câu Với Thành Ngữ - Đặt Câu Có Sử Dụng Thành Ngữ

D. 38,55%.


Đốt 6,16 gam fe trong 2,24 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X bao gồm Cl2 và O2, nhận được 12,09 gam các thành phần hỗn hợp Y chỉ gồm oxit với muối clorua (không còn khí dư). Hài hòa Y bởi dung dịch HCl (vừa đủ), thu được hỗn hợp Z. đến AgNO3 dư vào Z, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 27,65 B. 37,31 C. 44,87 D. 36,26

Đốt 6,16 gam sắt trong 2,24 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X có Cl2 cùng O2, thu được 12,09 gam tất cả hổn hợp Y chỉ bao gồm oxit với muối clorua (không còn khí dư). Tổ hợp Y bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Z. đến AgNO3 dư vào Z, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là