Hình Chóp Đáy Hình Bình Hành

     

Cho hình chóp S.ABCD . Gồm đáy là hình bình hành tâm O . Hotline M , E theo thứ tự là trung điểm của cạnhBC , SC .a. Xác minh giao tuyến đường của hai mặt phẳng (SAC)và (SBD).b. Xác định giao điểm F của đường thẳng SD với mặt phẳng (MEO).c. Minh chứng mặt phẳng (MEO)song tuy vậy với phương diện phẳng(SAB).d. điện thoại tư vấn T là giao điểm của AM và BD ; điểm H nằm trong cạnh SC làm sao để cho SC = 3SH. Bệnh minhđường thẳng HT song song với phương diện phẳng (SAB).

Bạn đang xem: Hình chóp đáy hình bình hành


Giải thích

a) S ∈ (SAC) ∩ (SBD) (1) { O ∈ A C , A C ⊂ ( S A C ) O ∈ B D , B D ⊂ ( SB D ) ​ ⇒ O ∈ ( S A C ) ∩ ( SB D ) ( 2 ) từ bỏ (1),(2) ⇒ SO = (SAC) ∩ (SBD) b)Chọn (SCD) đựng SD. Ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ E ∈ ( SC D ) ∩ ( MEO ) MO ⊂ ( MEO ) , C D ⊂ ( SC D ) MO // C D ( ... ) ​ ⇒ ( MEO ) ∩ ( SC D ) = △ ( v ớ i A q u a E , △// MO // C D ) hotline F= △ ∩ SD, { F ∈ S D F ∈ △ ⊂ ( MEO ) ​ ⇒ F = S D ∩ ( MEO ) . Ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ ME , MO ⊂ ( MEO ) , ME ∩ MO = M ME // SB ( ... ) MO // A B ( ... ) SB , A B ⊂ ( S A B ) ​ Vậy (MEO)//(SAB). D. Gọi trung điểm L của AB . Ta có: ... ⇒ LC = 3LT mà lại SC =3SH phải L T L C ​ = S H SC ​ tốt HT // SL. Mà lại SL ⊂ (SAB) cần HT // (SAB)


*

a) S∈ (SAC)∩(SBD) (1)

{O∈AC,AC⊂(SAC)O∈BD,BD⊂(SBD)​⇒O∈(SAC)∩(SBD)(2)

Từ (1),(2)⇒SO = (SAC)∩(SBD)

b)Chọn (SCD) đựng SD.

Ta có:⎩⎨⎧​E∈(SCD)∩(MEO)MO⊂(MEO),CD⊂(SCD)MO//CD(...)​

⇒(MEO)∩(SCD)=△(vớiAquaE,△//MO//CD)

Gọi F= △∩SD,{F∈SDF∈△⊂(MEO)​⇒F=SD∩(MEO).

Ta có:⎩⎨⎧​ME,MO⊂(MEO),ME∩MO=MME//SB(...)MO//AB(...)SB,AB⊂(SAB)​

Vậy (MEO)//(SAB).

d. Call trung điểm L của AB . Ta có: ...⇒LC = 3LT

Mà SC =3SH nênLTLC​=SHSC​hay HT // SL.

Xem thêm: Các Thành Phần Kinh Tế Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ, Thành Phần Kinh Tế Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ

Mà SL⊂ (SAB) yêu cầu HT // (SAB)


801


*

Yêu cầu Vàng miễn mức giá ngay bây giờ!

Với Gold, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho Diễn bọn bao nhiêu tùy thích, bạn biết đấy.


Cho một nhiều giác lồi đôi mươi cạnh. Hỏi bao gồm bao nhiêu tam giác có các đỉnh là đỉnh của nhiều giác và các cạnh không phải là cạnh của đa giác này?


324


điểm) mang đến hình chóp SABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành trung ương O. Gọi M và p lần lượt là trung điểm của cạnh SA với cạnh CD. 1 tìm giao con đường d của khía cạnh phẳng (SAD) với mặt phẳng (MOP); giao tuyến đường của mặ...


78


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. Call G là trọng tâm của tam giác SAB, M là trung điểm của cạnh SA, N là trung điểm của cạnh SD. A) chứng minh MN // (ABCD). B) tìm giao đường của h...


553


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành chổ chính giữa O. điện thoại tư vấn M, N, K lần lượt là trung điểm AB, CD cùng SA. A) tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). B) tìm kiếm giao điểm của đường SD cùng với mặt...

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim, Tìm Hiểu Chi Tiết Về Tính Chất Của Chúng


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang (AD//CB) ,AD=2BC. điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC và BD. Call I, Mvà N theo thứ tự là trung điểm của SD, AD và CD. A) search giao tuyến đường của (SAD)và (SBC)rồi tra cứu gi...