Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ dùng lí 11

Câu hỏi Cho các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2 với H2 có tỉ khối đối với He bằng 1,8. Đun nóng X môt thời gian trong bình kín (có bột Fe có tác dụng xúc tác), thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với He bằng 2. Công suất của bội phản ứng tổng vừa lòng NH3 là bao nhiêu?


Phương pháp giải:

- Định quy định bảo toàn khối lượng.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8

- phương thức đường chéo, phương thức tăng bớt số mol.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Gồm Cu Và Ag Có Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng Không Tác Dụng Với H2So4


Lời giải bỏ ra tiết:

Áp dụng phương thức đường chéo cho hỗn hợp khí X:

*

Giả sử tất cả hổn hợp khí X gồm 1 mol N2 cùng 4 mol H2.

Xem thêm: Vì Sao Nói Ngủ Là Một Nhu Cầu Sinh Lí Của Cơ Thể ? Hãy Trao Đổi Theo Nhóm Các Câu Hỏi Sau

Theo định phương pháp bảo toàn khối lượng ta có: mX = mY => nX.MX = nY.MY

=>(n_Y = n_XfracM_XM_Y = (1 + 4).frac1,82 = 4,5(mol))

=> n bớt = nX – nY = 5 – 4,5 = 0,5 mol

*

Hiệu suất của bội nghịch ứng (tính theo N2) là: (H\% = frac0,251.100\% = 25\% )


Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép conhantaohpg.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.