Một Đội Công Nhân Có 63 Người Nhận Sửa Xong Một Quãng Đường

     
*

một team công nhân có 30 fan được giao có tác dụng xong các bước trọng 20ngày , mỗi ngày làm 8 giờ . Sau 5 ngày đội được bổ sung thêm 10 bạn và ban lãnh đạo đưa ra quyết định tăng thời gian làm việc lên 10 giờ từng ngày . Hỏi team công nhân làm xong công việc được bao nhiêu ngày?

CÁC BẠN BIẾT GIẢI THÌ GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI


*

1 fan làm 8 giờ hết số ngày là : trăng tròn x 30 = 600 ( ngày )

1 bạn làm 1 giờ hết số ngày là : 600 x 8 = 4800 ( ngày )

Sau 5 ngày một người cần được làm số ngày như trên là : 4800 - ( 5 x 30 x 8 ) = 3600 ( ngày )

Đội công nhân làm được số ngày là sau đưa ra quyết định của ban lãnh đạo là : 

3600 : 40 : 10 = 9 ( ngày )

Đ/s : 9 ngày


*

Một đội công nhân bao gồm 30 tín đồ được giao làm ngừng một quá trình trong trăng tròn ngày, hàng ngày làm câu hỏi 8 giờ. Sau 5 ngày, team được bổ sung thêm 10 tín đồ và ban lãnh đạo quyết định tăng thời gian thao tác lên 10 giờ mỗi ngày. Hỏi đội người công nhân đó trả thành quá trình được giao trong bao nhiêu ngày? biết rằng năng suất làm việc của mọi người là như nhau.

Bạn đang xem: Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong một quãng đường


1 nhóm công nhân gồm 30 fan được giao làm chấm dứt 1 các bước trong trăng tròn ngày , hằng ngày làm 8 giờ .Sau 5 ngày đội được bổ sung thêm 10 fan và ban lãnh đạo đưa ra quyết định tăng thời gian thao tác làm việc lên 10 giờ đồng hồ một ngày.Hỏi đội người công nhân hoàn thành công vấn đề trong / ngày


Một nhóm xây dựng tất cả 30 người công nhân được giao nhiệm vụ làm xong xuôi một khối các bước trong20 ngày, hàng ngày làm việc 8 giờ. Sau 5 ngày thao tác làm việc thì đội được bổ sung thêm 10 fan và ban chỉ đạo đội đưa ra quyết định tăng thời gian thao tác làm việc lên 10 giờ từng ngày. Hỏi đội tạo ra hoàn thành các bước đó trong bao nhiêu ngày?(Năng xuất thao tác của mọi cá nhân là như nhau)


Một team công nhân có 30 bạn được giao trách nhiệm đắp một đoạn đường trong vòng 20 ngày và từng ngày làm bài toán 8 giờ. Sau khi thao tác làm việc được 5 ngày thì được bổ sung cập nhật thêm 10 fan và bạn chỉ huy quyết định tăng thời gian làm việc lên 10 giờ mỗi ngày. Hỏi đội người công nhân đắp xong xuôi đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất thao tác của mọi cá nhân như nhau.Giúp mình với mình nên gấp 

Một team công nhân có 30 fan được giao nhiệm vụ đắp một quãng đường trong vòng 20 ngày và từng ngày làm việc 8 giờ. Sau khi làm việc được 5 ngày thì được bổ sung thêm 10 người và bạn chỉ đạo quyết định tăng thời gian thao tác lên 10 giờ từng ngày. Hỏi đội công nhân đắp ngừng đoạn mặt đường đó trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất thao tác của mỗi cá nhân như nhau.

Giúp mình với mình phải gấp

 


Một nhóm công nhân tất cả 30 fan được giao trách nhiệm đắp một quãng đường trong vòng 20 ngày và hằng ngày làm việc 8 giờ. Sau khi thao tác làm việc được 5 ngày thì được bổ sung cập nhật thêm 10 fan và bạn chỉ đạo quyết định tăng thời gian thao tác lên 10 giờ mỗi ngày. Hỏi đội công nhân đắp chấm dứt đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất thao tác làm việc của mỗi người như nhau.

Xem thêm: Please Don'T Make Any Noise,I'M Very Tired, Just A Moment


Câu 1 một nhóm công nhân gồm 30 bạn được giao làm kết thúc 1 các bước trong đôi mươi ngày. Hàng ngày làm vấn đề 8 giờ. Sau 5 ngày, team đó bổ sung cập nhật thêm 10 người và ban lãnh đạo quyết định tăng tg làm việc lên 10h/ngày.Hỏi đội người công nhân đó trả thành các bước trong ? ngày.Câu 2 cho một thửa ruộng hình tam giác gồm đáy nhiều năm 25m. Nếu không ngừng mở rộng đáy thêm 5m thì diện tích tăng lên 50m2. Tính diện tích s ban đầu.Các chúng ta giải ra nhé !

Câu 1 một tổ công nhân bao gồm 30 người được giao làm xong 1 công việc trong trăng tròn ngày. Từng ngày làm vấn đề 8 giờ. Sau 5 ngày, team đó bổ sung cập nhật thêm 10 người và ban lãnh đạo ra quyết định tăng tg làm việc lên 10h/ngày.Hỏi đội người công nhân đó hoàn thành công việc trong ? ngày.

Xem thêm: Bài Thơ Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt, Bài Hát: Quê Hương

Câu 2 cho 1 thửa ruộng hình tam giác gồm đáy dài 25m. Nếu không ngừng mở rộng đáy thêm 5m thì diện tích tăng lên 50m2. Tính diện tích s ban đầu.

Các chúng ta giải ra nhé !


một nhóm công nhân tất cả 30 tín đồ được giao nhiệm vụ làm xong xuôi 1 các bước trong việc trong đôi mươi ngày; hàng ngày làm 8 tiếng . Sau 5 ngày thì nhóm được bổ sung cập nhật thêm 10 nguoi tăng thời gian làm việc lên 10 giờ đồng hồ 1 ngày. Hỏi nhóm đó hoàn thành công việc được giao trong bao nhiêu ngày biết năng xuất làm việc của mọi người như nhau


một team công nhân gồm 40 fan được giao đắp một đoạn đường. Ban chỉ đạo đội tính rằng,nếu hằng ngày làm được 8 giờ sẽ làm cho xong công việc đó trong 15 ngày. Trước lúc khởi công, đơn vị được bổ sung cập nhật thêm 20 người cùng ban chỉ huy đội quyết dịnh từng ngày làm vấn đề trong 10 giờ. Hỏi đội công nhân sẽ hoàn thành các bước đó trong bao nhiêu ngày biết năng xuất cua mọi cá nhân như nhau

một team công nhân gồm 40 fan được giao đắp một quãng đường. Ban chỉ huy đội tính rằng,nếu hàng ngày làm được 8 giờ sẽ có tác dụng xong các bước đó vào 15 ngày. Trước khi khởi công, đơn vị chức năng được bổ sung cập nhật thêm 20 người cùng ban chỉ đạo đội quyết dịnh hằng ngày làm câu hỏi trong 10 giờ. Hỏi đội công nhân sẽ hoàn thành các bước đó trong bao nhiêu ngày biết năng xuất cua mọi người như nhau


Một đội người công nhân xây dựng bao gồm 45 công nhân được giao trách nhiệm làm hoàn thành một khối lượng công việc trong 30 ngày, từng ngày làm việc 8 giờ. Sau 6 ngày làm việc thì có 5 tín đồ chuyển đi và giảm thời gian thao tác 2 giờ từng ngày. Hỏi đội tạo ra đó hoàn thành các bước trông từng nào ngày? (biết năng suất của mỗi người thao tác làm việc như nhau)