Put Yourself On The Back Là Gì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.Bạn vẫn xem: Put yourself on the back nghĩa là gì

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D. check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: Put yourself on the back là gì

You shouldput yourself on the backfor having achieved such a high score in the graduation exam.

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. Check up your back


*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. wear a backpack

B. check up your back

C. criticize yourself

D. praise yourself

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

put yourself on the back: trường đoản cú hào về bản thân

A. wear a backpack: đeo cha lô B. kiểm tra up your back : kiểm tra sườn lưng bạn

C. criticize yourself: chỉ trích bản thân D. praise yourself: khen ngợi bạn dạng thân

=> put yourself on the back >

Tạm dịch: Bạn cần tự hào về bạn dạng thân vì đã đạt được số điểm cao như vậy trong kỳ thi giỏi nghiệp.

Chọn C

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. check up your back

Chọn đáp án A

Put yourself on the back (idiom)=praise yourself: từ bỏ hào về phiên bản thân

Dịch: bạn nên tự hào về phiên bản thân vì đạt được điểm cao trong kì thi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word (s) in the following question

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D.

Xem thêm: Xóa Nền Video Bằng Điện Thoại Cực Nhanh, Cách Tách Nền Video Bằng Điện Thoại Cực Nhanh

check up your back

Đáp án là A

Put oneself on the back: trường đoản cú hào/ mệnh danh

A. Từ bỏ phê bình

B. Mang cha lô

C. Tự tán dương

D. Kiểm tra sườn lưng tổng quát lác

Câu này dịch như sau: bạn nên tự hào vì đã đạt được điểm số cao như vậy trong kỳ thi xuất sắc nghiệp.

Put yourself on the back >

You should praise yourself for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. Criticize yourself

B. Love yourself

C. Be proud

D. Check yourself

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following question

You shouldput yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A.criticize yourself

B.wear a backpack

C.praise yourself

D.check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. To pay no attention to

B. Be interested in

C. Be related

D. Express interested in

Đáp án A

Giải nghĩa: (to) focus on: tập trung, chú ý vào đồ vật gi

>

Các đáp án còn lại:

B. Be interested in: thích thú cái gì

C. Be related: tương quan đến

D. Express interested in (ngữ pháp đúng cần là: express interest in): diễn tả sự yêu thích

Dịch nghĩa: trong lúc được bỏng vấn, các bạn nên để mắt vào vụ việc nhà tuyển chọn dụng đang kể đến hoặc đang hỏi.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

1.


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s)in each of the following questions.

3


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

It’s started raining. Put on your raincoats, children

A. Put off

B. Put out

C.Take out

D.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Văn Học Dân Gian Lớp 10, Bài Soạn Lớp 10: Khái Quát Văn Học Dân Gian

Take off

Đáp án là D.

put on: khoác vào >

Các nhiều còn lại: put off: tống khứ, quăng quật bỏ...; put out: tắt ( đèn ) , dập tắt ( ngọn lửa ) ; take out: chuyển ra