So Sánh Ngang Bằng Tiếng Anh

     
Khóa học tập .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Blog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
*
*
*
*
*
He doesn’t play piano as well as he did

3. đối chiếu ngang bởi với danh từ

Khẳng định: S + V + the same + (noun) + as + N/ pronoun.

Bạn đang xem: So sánh ngang bằng tiếng anh

Phủ định: S + V + not + the same + (noun) + as + N/ pronoun.

Xem thêm: Tình Yêu Và Vật Chất Tập 1, Nội Dung Phim Nữ Hoàng Vật Chất, Tình Yêu Và Vật Chất

Ví dụ:

All students just pronounce the same as their teacher. (Tất cả học viên đều phạt âm giống gia sư của họ.)You have got the same car as mine. (Bạn gồm chiếc xe tương đương mình.)This watch isn’t the same as my old one. (Chiếc đồng hồ đeo tay này không giống với chiếc cũ của tôi.)They don’t bởi the same test as mine. (Họ ko làm bài xích kiểm tra như thể của bài xích của tôi.)

Lưu ý: đối chiếu không tương đương nhau có thể dùng cấu trúc:

S + lớn be + different from + noun/ pronoun.

Xem thêm: Bài Dịch Unit 1 Lớp 11 : Reading, Unit 1 Lớp 11 Reading

Ví dụ:

American English is slightly different from British English. (Anh – Mỹ thì tương đối khác cùng với Anh – Anh.)Her fashion style is different from mine. (Phong bí quyết thời trang của cô ấy ấy không giống với tôi.)

4. Bài bác Tập

The blue car is………..the red car. (fast)Peter is ………………Fred. (not/tall)The violin is………… the cello. (not/low)This copy is ……………..the other one. (bad)Oliver is …………….Peter. (optimistic)Today is …………..yesterday. (not/windy)The tomato soup was………….. The mushroom soup. (delicious)Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)Tom has……….. (almost/money) John.Peter…………. (not/have/children) John.Tom …………(not/drive/dangerously) John.Mrs Jones……………..Mrs. Smith. (talk/loudly)Steve……………Melisa. (not/do/well)The impala runs ……………..the cheetah. (not/run/fast)Tom ……………..John. (funny)Đáp án:The blue car is as fast as the red car.Peter is not as tall as Fred.The violin is not as low as the cello.This copy is as bad as the other one.Oliver is as optimistic as Peter.Today is not as windy as yesterday.The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.Grapefruit juice is not sweet as lemonade.Tom has almost as much money as John.Peter does not have as many children as John.Tom does not drive as dangerously as John.Mrs Jones talks as loudly as Mrs. Smith.Steve did not vày well as Melisa.The impala doesn’t run as fast as the cheetah.Tom is as funny as John.

Bài viết đã tổng hợp các kiến thức tương quan đến so sánh ngang bởi trong giờ Anh. Chúc các bạn học thiệt tốt!!!