TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 1 LEISURE ACTIVITIES

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học các từ vựng và cách phát âm câu theo nhà đề vận động trong thời hạn rỗi. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng tương tự như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US và answer the questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 1 leisure activities

Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những hoạt động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vì chưng in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising và comunicating, reading, participating in sports và exercise, using computers for leisure, relaxing and thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising và comunicating, & using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thànhbảng sau với thông tin từ biểu thứ hình trònởtrên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối chúng với tên loại.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Câu Trần Thuật (Chi Tiết), Câu Trần Thuật

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going to local performances, visiting museums: h. Going khổng lồ cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going lớn the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time bởi vì you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you vị the most? mô tả your idea with a partner.

Em dành riêng bao nhiêu thời gian trong một ngày mang lại những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn sống nào cơ mà em làm nhiều nhất? share những chủ kiến của em với một bạn học.

1. How much time vì you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you vì chưng the most? chia sẻ your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ và /pr/

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to kiểm tra answers:

Hoàn thành đa số từ dưới những bức hình với /br/ tốt /pr/. Nghe để chất vấn những câu trả lời của em cùng lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen & repeat.

Xem thêm: Tải Pascal - Các Phần Mềm Thực Hành Cho Tin Học 8

Nghe và lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes makingbread in his free time.3. Hien is our clubpresident.4. Mai keeps all herbracelets in a beautiful box.5. You will need abrush if you want to paint your room.6. This is a wonderfulpresent. Thanks so much!