UNIT 10 LỚP 10 READING

     

Look at the pictures, và then answer the questions. (Nhìn vào những hình, và sau đó trả lời những câu hỏi).

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10 reading


Before

BEFORE YOU READ 

Look at the pictures, and then answer the questions.

(Nhìn vào những hình, và sau đó trả lời những câu hỏi.)

*

1. Have you ever visited a zoo or a forest?

(Bạn đã lúc nào đến thăm một vườn cửa thú hay là một khu rừng chưa?)

2. What animals are you interested in? Why?

(Bạn thích động vật hoang dã gì? tại sao?)

3. Vì chưng you need khổng lồ protect animals forests?

(Bạn tất cả cần đảm bảo an toàn rừng động vật hoang dã không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Yes. I visited a zoo once when I was in Ho chi Minh thành phố in 1970.

(Có. Tôi mang lại thăm sân vườn thú một lần khi tôi ở tp.hcm vào năm 1970.)

2. I"m interested in wild animals such tigers, lions or brown bears,... Because these animals are at risk of being extinct.

(Tôi suy xét các loài động vật hoang dã hoang dã như hổ, sư tử hoặc những nhỏ gấu màu sắc nâu, ... Bởi vì những bé vật này có nguy cơ bị xuất xắc chủng.)

3. Yes. I think we should protect animals & forests, because if we bởi vì not, they will disappear in the near future.

(Có. Tôi nghĩ họ nên bảo đảm an toàn động vật và rừng, cũng chính vì nếu không, bọn chúng sẽ mất tích trong sau này gần.)


While

WHILE YOU READ 

Read the paragraphs, and then do the tasks that follows.

(Đọc những đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant & animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants and animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants và animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease và many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man & most animals need a constant supply of water to live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water và provide power for homes and industries. Frees, grasses, và other plant life play an important part in the natural circulation of water, and thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent floods and leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible to open a newspaper without reading about the damage we are doing to lớn the environment. The earth is being threatened và the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants & animals. But we can stop worsening the problem while scientists tìm kiếm for answers, và laws are passed in nature"s defence.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Sự mất rừng đang phá hủy sự phong phú động thực trang bị của trái đất. Các nhà công nghệ nói từng năm khoảng 5.000 chủng loại dộng thực vật hiện nay đang bị xóa đi. Điều này quan trọng gây lo ngại vì các động thực đồ dùng đó hoàn toàn có thể được dùng làm thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh về tim và nhiêu căn bệnh khác. Họ có lẽ không bao giờ biết cái giá thiệt sự cùa sự hủy diệt này.

Con bạn và nhiều phần động thứ cần một số lượng nước thường xuyên để sống. Nông dân buộc phải nước mang đến mùa vụ cùa họ. Các đập thủy năng lượng điện giữ nước quan trọng và cung ứng điện cho mái ấm gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ cùng sự sinh sống thực đồ dùng khác giữ 1 phần quan trọng vào sự tuần trả nước trong thiên nhiên, và cho nên vì vậy giúp bảo đảm an toàn nó. Không tồn tại cây cò, phần nhiều nước đã chảy đi vừa lúc nó đổ xuống, đưa đi lớp khu đất quý giá. Nước chảy cấp tốc sẽ gây nên lụt tiếp tục và giữ lại ít nước trong đợt khô.

Trong những thời buổi này không thể mở từ báo mà lại không hiểu về thiệt hại họ đang tạo nên môi trường. Trái đất đã bị rình rập đe dọa và tương lai có vẻ như tệ hại. Mỗi người chúng ta có thể làm gì? Chúna ta tất yêu làm dọn dẹp và sắp xếp các sông và biển bị ô nhiễm và độc hại của họ chỉ sang một đêm. Bọn họ cũng không thể ngăn chặn sự bặt tăm cùa các động thực vật. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn sự làm tệ hại hơn vụ việc trong khi những nhà khoa học tìm câu trà lời, và những luật pháp được thông qua trong việc bảo đảm an toàn thiên nhiên.


Task 1

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B.

(Ghép từ sống A với định nghĩa phù hợp ở B.)

A

B

1. Eliminate

2. Circulation

3. Run-off

4. Hydroelectric 

a. The movement of something around a closed system

b. Concerning or producing electricity by the power nguồn of falling water

c. Remove or get rid of completely

d. Liquid which flows off or from (something)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C2. A3. D4. B

1 - c: eliminate = remove or get rid of completely

(loại trừ: loại quăng quật hoặc thoát ra khỏi hoàn toàn)

2 - a: circulation = the movement of something around a closed system

(chu kỳ: sự chuyển động của một thứ nào đó xung xung quanh một khối hệ thống khép kín)

3 - d: run-off = liquid which flows off or from (something)

(rửa trôi: chất lỏng tung ra hoặc tự (một cái gì đó))

4 - b: hydroelectric = concerning or producing electricity by the nguồn of falling water

(thủy điện: liên quan liêu hoặc thêm vào điện bằng sức khỏe của nước chảy)


Task 2

Task 2Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết định mọi câu sau đúng(T) tốt sai (F).)


1. Each year about fifty hundred species of plants và animals are eliminated.

(Mỗi năm khoảng chừng năm mươi trăm chủng loại thực thiết bị và động vật bị nockout bỏ.)

2. Many kinds of plants could be used khổng lồ treat various dangerous diseases.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Một Danh Lam Thắng Cảnh Quê Hương Em, Please Wait

(Nhiều một số loại thực vật rất có thể được áp dụng để điều trị những bệnh nguy hiểm khác nhau.)

3. Water can be held on land by vegetation.

(Nước rất có thể được duy trì trên đất bằng thảm thực vật.)

4. Man is constantly doing harm khổng lồ the environment.

(Con người thường xuyên làm hại mang đến môi trường.)

5. Plants may cause floods & erosion.

(Cây có thể gây bè phái lụt và xói mòn.)

6. We can vị nothing to lớn save the earth.

(Chúng ta không thể làm cái gi để cứu vãn Trái Đất.)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. T

2. T

3. T

4. T

5. F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods và erosion.)

(Thực đồ vật giữ nước lại, do vậy chúng ngăn chặn dòng tung nhanh mẫu mà rất có thể gây ra bằng hữu lụt với xói mòn.)

6. F (We can stop worsening the problem while scientists search for answers, & laws are passed in nature’s defence.)

(Chúng ta gồm thể chấm dứt làm sự việc trở nên xấu đi trong khi các nhà khoa học tìm tìm câu trả lời và qui định được thông qua để đảm bảo an toàn tự nhiên.)


Task 3

Task 3Choose the most suitable main idea for each paragraph.

(Chọn ý chính cân xứng nhất cho mỗi đoạn văn.)

1. We cannot live without water.

(Chúng ta tất yêu sống thiếu thốn nước.)

2. Let’s bởi something lớn save the earth.

(Hãy làm một cái gì đấy để cứu vãn Trái Đất.)

3. Forests give us a lot of valuable things.

(Rừng cho bọn họ rất các thứ quý giá.)

4. Vegetation can help conserve water.

(Thảm thực vật hoàn toàn có thể giúp bảo đảm nước.)

Lời giải chi tiết:

A - 3B - 4C - 2

After

AFTER YOU READ  

Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the consequence of losing forest?

(Hậu trái của vấn đề mất rừng là gì?)

2. How important is water in our life?

(Nước trong cuộc sống đời thường của họ quan trọng như vậy nào?)

3. What should we bởi vì for the future of our planet?

(Chúng ta nên làm gì cho tương lai của hành tinh chúng ta?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The loss of forest is destroying the earth’s plant và animal variety. & this loss may bring about serious damage lớn man & other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat và severe weather.

(Việc mất rừng đang tiêu diệt sự nhiều chủng loại của thực vật dụng và động vật hoang dã của trái đất. Cùng sự mất mát này có thể gây ra thiệt sợ hãi nghiêm trọng cho con tín đồ và những động đồ dùng khác nhau: đồng chí lụt hay xuyên, khu đất nghèo nàn, môi trường thiên nhiên sống thoải mái và tự nhiên và thời tiết tự khắc nghiệt.)

2. Water plays a very important role in living beings" life. Without water, no living thing on the earth could survive. For example, we need water to lớn grow our food, keep animals and fowls in our homes & produce power.

(Nước đóng một phương châm rất đặc biệt trong cuộc sống đời thường của bé người. Không có nước, không tồn tại vật sinh sống trên trái đất có thể tồn tại. Ví dụ chúng ta cần nước để trồng thức ăn, nuôi động vật hoang dã và gia núm trong đơn vị và tạo ra sức mạnh.)

3.

Xem thêm: Soạn Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá Lớp 4 (Chi Tiết), Tập Đọc Lớp 4: Đoàn Thuyền Đánh Cá

We should stop & prevent doing what can vì chưng serious damage to lớn our environment by conserving rare plants & animals and by stopping the pollution of all kinds: air, water and land.

(Chúng ta nên tạm dừng và ngăn ngừa làm đầy đủ gì hoàn toàn có thể làm phá hoại nghiêm trọng đến môi trường của chúng ta bằng cách bảo tồn thực vật dụng và động vật quý hãn hữu và bằng cách ngăn chặn sự độc hại của toàn bộ các loại: ko khí, nước với đất.)