Speaking unit 2

     

Bài viết phía dẫn phương pháp học và bí quyết giải bài xích tập của phần speaking về chủ đề trải nghiệm cá nhân, một công ty điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ cùng tham khảo gợi ý giải bài xích tập dưới đây.


*

I. Từ vựng

contain (v)chứa, đựngcottage (n)<"kɔtidʒ>nhà tranhdol (n)<"aidl>thần tượngimitate (v)<"imiteit>bắt chước

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

make a fuss (v) làmầm ĩ

III. Lý giải giải bài xích tập:

Task 1: Work in pairs. Match the things you might have done of experienced in box A with how the experience might have affected you in box B:

A

B

1. Speaking English lớn a native English speaker. (Nói chuyện với một người phiên bản ngữ nói giờ Anh)

a. Makes you love country more (làm các bạn yêu non nước hơn)

1-d

2. Being seriously ill (bị bé nặng)

b. Teaches you a lesson and makes you study harder(Dạy chúng ta một bài học kinh nghiệm và giúp đỡ bạn học siêng năng hơn)

2-c

3.travelling to lớn other parts of the country (Đi đến 1 phần khác của khu đất nước)

c. Makes you appreciate your health more (Khiến bạn trân trọng sức khỏe của chính mình hơn)

3-a

4. Failing an exam (Trượt một bài bác kiểm tra)

d. Makes you more interested in learning English

4-b

5. Talking khổng lồ a famous pop star (Nói chuyện với người nối tiếng

e. Changes your attidude lớn pop star.

Bạn đang xem: Speaking unit 2

5-e

Task 2.Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. & how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue.

(Làm câu hỏi theo cặp. Một học viên đang rỉ tai với chúng ta của cô ấy về một trong những điều trải qua của chính bản thân mình trong thừa khứvà nóảnh hưởng mang đến cô như vậy nào. Mọi câu vào cuộc đối thoại của họ đã biết thành đảo lộn. Đặt chúng lại đúng sản phẩm công nghệ tự, tiếp đến thực hành bài đối thoại.)1. B: Have you ever spoken English lớn a native speaker?2. D: Yes, I talked to lớn an English girl last summer.3. H: How did you meet her?4. A: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up khổng lồ meand asked me the way khổng lồ Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.5. E: What did you talk about?6. G: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.7. C: How did the experience affect you?8. F: We"ll, it made me more interested in learning English.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Sơ Đồ Tư Duy, Sơ Đồ Tư Duy Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Task 3.Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 khổng lồ make similar dialogues.

(Làm câu hỏi theo cặp. Gạch bên dưới những cấu tạo được dùng nói tới những điều trải qua trong thừa khứ ở bài bác đối thoại 2, kế tiếp dùng những cấu trúc này và những ý tưởng ở bài xích đối thoại 1 để triển khai bài đối thoại tương tự)

Cấu trúc hữu ích:

Have you ever…? (bạn sẽ từng…?)How did it happen? (Chuyện đó xảy ra khi nào?)When did it happen? (Chuyện đó xẩy ra khi nào?)How did the experience affect you? (Trải nghiệm kia đã tác động đến bạn như thế nào?)

Gợi ý hội thoại:

1.

A: So, how was your weekend?B: Oh, really good. I happened to lớn see Cam Ly.A: The famous singer?B: That"s rittht. Have you ever met her?A: Yes, I have. In one of her show in Ho bỏ ra Minh city last years. She is very charming.B: Yes. She sings beautifully, too.A: Have you ever been to lớn Ho đưa ra Minh City?B: No, I"ve never been there.A: You should go there sometime. It"s an interesting city & the hotels are wonderful.

Xem thêm: Tên Các Loại Rau Củ Quả Bằng Tiếng Anh, 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Rau Củ Quả

2.

A: Have vou ever been seriously ill?B: Yes. & I had khổng lồ be away from home for nearly khổng lồ weeks.A: How did you become so ill?B: I was in the rain in a winter afternoon for hours.A: How did that happen?B: Well. I went for a picnic và didn"t bring my raincoat.A: How did the experience affect vou?B: It made me appreciate my health more.