Unit 5 lớp 12 listening

     

Phần listening hướng dẫn cách làm bài bác nghe với công ty đề giáo dục đại học. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, kết cấu cần lưu ý cũng như nhắc nhở giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

proportion (n0; phần, tỷ lệrural <"ruərəl> (a): thuộc về nông thônagriculture <"ægrikʌlt∫ə> (n): nông nghiệpMSc (Master of Science): thạc sĩ khoa họcdepartment (n): Bộ, ngànhlist (n): danh sách

II. Cấu trúc cần lưu lại ý

to get along: xoay sởto make full use of: áp dụng triệt đểbased on: dựa vàotoo + Adj + lớn + verb: quá…không thểas soon as possible: càng sớm càng tốtto move on: tiến lên

III. Lý giải giải bài xích tập

1. Before you listen:

Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying at a new school.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 listening

(Làm việc từng đôi. Nói tới những khó khăn em gặp phải khi tham gia học ờ một ngôi ngôi trường mới.)

A. Just imagine you’re studying at a new school. What problems may you get?B. Well. First, I feel lonely và homesick. I have no familiar people, cspccially living far from home.A. It’s a natural fact. What other problems can you eneounter?B. I think the matter of accommodation also makes me anxious. I have to lớn find a proper lodging place if I can"t live in ihc school dorm.A. & the next?B. I have to adjust to the new life and the new school activities. But I think with time I can manage lớn get over it.A. OK. With strong will & patience everything can be settled.B. It’s my opinion, too.

Listen và repeat:

Proportion: Phần trămMajority: Phần lớnTutorial: bài xích hướng dẫnInternational: quốc tếAvailable: bao gồm sẵnAppointment: cuộc hẹnAgriculture: nông nghiệpRural: nông thônThoroughly: một biện pháp thấu đáo

2. While you listen:

Listen khổng lồ the conversation between John và David & circle the best option (A or B, C, D) to lớn complete the following sentences.

(Nghe cuộc đối thoại giữa John với David và khoanh câu chọn lựa đúng nhất để điền những câu sau.) Tapescript: Nội dung bài nghe:

John : Now Christ, can I get this right. You"ve just completed a MSc course on which a large proportion of the students were international students. Is that right?David: That"s it. Yes, I was in AERD, that"s the department of Agricultural Extension & Rural Development.John: và how bởi you think the students from other countries got along on that course?David: Pretty well.John : What advice would you give students, particularly international students, based on your experience as a student here?David : I think the most basic thing is khổng lồ make use, full use, of the tutors and lecturers. Maybe some of the overseas students are a bit too shy to lớn take questions or problems lớn tutors.John : What bởi vì you think they should do?David : I think they should find out at the beginning of the course the time at which the tutor is going khổng lồ be available for tutorial appointments and then make full use of them.John: So, any problems, they should tell the tutor as soon as possible? Let"s move on, what about the amount of reading that you have to do as a university student?David : Yes. It looks pretty dauntine al first, with those long reading lists. Don"t think that the students have lớn read everything that’s listed. Try to lớn find out which are the most important items on the các mục - ask the lecturer or tutor if necessary, và then, if your time is limited, spending it reading those books thoroughly.John: OK, that’s very helpful, David. Thank you very much.David : No, Not at all.

1.David used lớn be………………………………..

Xem thêm: Đề Thi Minh Họa Toán 2017 - Đề Minh Họa Môn Toán Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017

A. An international student

B. A tutor at the university

C. A student at the university (một sv đại học)

D. A lecturer at the university

-> Chọn đáp án C

2.In his department,………………………………..

A. Many students came from other countries (rất nhiều sinh viên tới từ nước khác)

B. Some students came from other countries

C. The international students did not like the course

D. The international students did not study well

-> Chọn lời giải A

3. David thinks the most important thing for the international students is………………..

A. Not to be shy to lớn talk to lớn other students

B. To lớn make an appointment with local students

C. Khổng lồ make full use of the tutors & lecturers (Để sử dụng trọn vẹn các chỉ dẫn của giảng viên)

D. Not to lớn tell anyone their problems

-> Chọn lời giải C

4. David advises the international students to……………at the beginning of the course.

A. Find out when the tutor is available for tutorial appointments (tìm ra khi bài bác hướng dẫn bao gồm sẵn cho các cuộc hẹn gặp hướng dẫn)

B. Make full use of their friends

C. Mô tả studying experiences with local students

D. Know as much as they can about the university

-> Chọn đáp án A

5. In order to giảm giá with the long reading lists David advises the international students to .

Xem thêm: Ngủ Nhiều Có Béo Lên Không ? Cách Cải Thiện Giấc Ngủ Ngon Ngủ Nhiều Có Tăng Cân Không

A. Read all the items on the reading list

B. Read the most important items on the reading danh mục (Đọc đông đảo thứ đặc trưng nhất trong danh sách đọc)

C. Find out the most important reading list

D. Ask local students for the most important reading list

-> Chọn lời giải B

3. After You Listen

Work in pairs. Ask & answer the question. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi)

“Would you prefer to vày an undergraduate course abroad or in your country?" Explain your choice.

(Em say mê học chương trình cử nhân sống ngoại quốc tuyệt ở nội địa hơn?" giải thích sự chọn lựa của em.)

Gợi ý hội thoại:

A. Where vày you lượt thích lo do your undergraduate course, abroad or in your country?B. If you ask me, I prefer to do it abroad.A. Why?B. In the present situation, most of the universities in the country are behind those in developed countries, such as the US, Australia, Singapore. Germany, etc,...A. Can you give me clearer explanations?B. OK. For example, the teaching sida in the schools: laboratories, equipment and specially libraries. Most of our laboratories are lack of modern equipment. Next, the size of classes, the number of students in each class is very large. I mean the classes are often very crowded. Usually over 60 or more. Don’t you realize the noticeable problem in our universities?B. What’s that? bởi vì you refer to the methods of teaching of most of professors và lecturers?A. That’s it. Most of them still use the old & obsolete way of teaching: “Professors read & students listen and write down.” Rarely can a student ask his / her professor a question. And this makes it worse, hardly ever can a class discussion be seen in most of our universities.B. What"s wrong with it?A. Oh! How can such a one-way method help students to develop their creativity và even their independent work?B. Sorry. I didn’t know any about it!