Viết Chương Trình Pascal Tính Tổng

     
Yêu cầu: Viết lịch trình tính tổng, hiệu, tích, thương nhì số nguyên a với b.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tính tổng

Input: Nhập nhị số nguyên a và b tự bàn phímOutput: In ra screen tổng, hiệu, tích, thương nhị của nhì số a và b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; bước 1.1. Nhập số a; bước 1.2. Nhập số b; cách 2. Xử lý: cách 2.1. Tong := a + b; cách 2.2. Hieu:= a - b; bước 2.3. Tich:= a * b; bước 2.4. Thuong:= a/b;Bước 3.

Xem thêm: Nếu Khi Còn Trẻ Ta Không Chịu Khó Học Tập Thì Lớn Lên Sẽ Chẳng Làm Được Việc Gì Có Ích

Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo trở nên số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua nhì so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua nhì so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Nêu Tác Dụng Của Gương Cầu Lõm Có Tác Dụng Gì, Gương Cầu Lõm Là Gì

4. Giải thích code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên công tác phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm thư viện var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo những biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a với b), hieu(hiệu a và b), tich(tích a với b) theo kiểu số nguyên Integer thuong: real; khai báo đổi mới thuong(thương của a cùng b) vẻ bên ngoài số thực clrscr; dùng làm xóa màn hình khi chạy công tác write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ keyboard để gán cực hiếm cho biến hóa a write("Nhap so thu hai: "); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ keyboard để gán quý hiếm cho biến hóa b tong:= a + b; Gán quý giá của biến chuyển tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán giá trị của biến đổi hieu bởi a - b tich:= a * b; Gán quý hiếm của biến hóa tich bởi a * b thuong:= a/b; Gán quý hiếm của biến đổi thuong bởi a / b writeln("Tong cua nhì so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Tong cua nhì so a + b =" và in giá bán trị biến hóa tong ra màn hình hiển thị writeln("Hieu cua nhị so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra screen dòng chữ "Hieu cua nhị so a - b =" với in giá chỉ trị trở nên hieu ra màn hình writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Tich cua nhị so a / b =" cùng in giá trị phát triển thành tich ra màn hình writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra screen dòng chữ "Thuong cua nhị so a + b =" với in giá chỉ trị trở thành thuong ra màn hình hiển thị readln;

5. Kết quả Pascal


*

Kết luận: bài bác này chúng ta chỉ xét tại mức độ phương diện định lúc tính yêu mến thì b vẫn khác 0. Trong tương lai khi học đk if - else thì bọn họ sẽ xét tương đối đầy đủ trường hợp.