Show that:

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Show that:

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hội Khoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z2) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


nhu the nay:

( xy( x + y )+ xyz )+( yz( y + z )+ xyz )+( xz( a +c )+ xyz)

= xy( x+y+z )+ yz( x + y + z )+ xz( x + y + z )

= ( x + y + z)( xy + yz +zx )

xong rui bởi dung thi ****.


Phân tích đa thức thành nhân tử

1) 4x^2-7x-2

2)4x^2+5x-6

3)5x^2-18x-8

4)xy(x+y)-yz(y+z)+xz(x-z)

5) xy(x+y)+yz+xz(x+z)+2xyz


1) (4x^2-7x-2=4x^2-8x+x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight))

(=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(4x+1 ight))

2) (4x^2+5x-6=4x^2+8x-3x-6=left(4x^2+8x ight)-left(3x+6 ight))

(=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(x+2 ight)left(4x-3 ight))

3) (5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=left(5x^2-20x ight)+left(2x-8 ight))

(=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(x-4 ight)left(5x+2 ight))

4) (xyleft(x+y ight)-yzleft(y+z ight)+xzleft(x-z ight))

(=xyleft(x+y ight)-y^2z-yz^2+x^2z-xz^2)

(=xyleft(x+y ight)+left(x^2z-y^2z ight)-left(yz^2+xz^2 ight))

(=xyleft(x+y ight)+zleft(x^2-y^2 ight)-z^2.left(x+y ight))

(=xyleft(x+y ight)+zleft(x-y ight)left(x+y ight)-z^2left(x+y ight))

(=xyleft(x+y ight)+left(zx-zy ight)left(x+y ight)-z^2left(x+y ight))

(=left(x+y ight)left(xy+xz-yz-z^2 ight)=left(x+y ight).left)

(=left(x+y ight)left(y+z ight)left(x-z ight))


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

1) 4x2 - 7x - 2 = 4x2 - 8x + x - 2 = 4x( x - 2 ) + ( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 1 )

2) 4x2 + 5x - 6 = 4x2 - 8x + 3x - 6 = 4x( x - 2 ) + 3( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 3 )

3) 5x2 - 18x - 8 = 5x2 - 20x + 2x - 8 = 5x( x - 4 ) + 2( x - 4 ) = ( x - 4 )( 5x + 2 )

4) xy( x + y ) - yz( y + z ) + xz( x - z )

= x2y + xy2 - y2z - yz2 + xz( x - z )

= ( x2y - yz2 ) + ( xy2 - y2z ) + xz( x - z )

= y( x2 - z2 ) + y2( x - z ) + xz( x - z )

= y( x - z )( x + z ) + y2( x - z ) + xz( x - z )

= ( x - z )< y( x + z ) + y2 + xz >

= ( x - z )( xy + yz + y2 + xz )

= ( x - z )< ( xy + y2 ) + ( xz + yz ) >

= ( x - z )< y( x + y ) + z( x + y ) >

= ( x - z )( x + y )( y + z )

5) xy( x + y ) + yz + xz( x + z ) + 2xyz ( đề có thiếu không vậy .-. )


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

(4x^2-7x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight)=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(4x-1 ight)left(x-2 ight))

(=4x^2+8x-3x-6=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(4x-3 ight)left(x+2 ight))

(=5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(5x+2 ight)left(x-4 ight))

(5=left(x+y ight)left(y+z ight)left(z+x ight))


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánÔn tập toán 8
1
0
GửiHủy

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)= (x + y)(xy + zx + zy + z2)= (x + y)= (x + y)(y + z)(z + x)


Đúng 0

Bình luận (0)


Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Có Sử Dụng 4 Kiểu Câu Đã Học, Viết Đoạn Văn Ngắn Có Sử Dụng 5 Kiểu Câu Đã Học

Phân tích thành nhân tử: xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz


Xem chi tiết
Lớp 8Toán
1
0
GửiHủy

xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

=x2y + xy2 + yz(y + z) + x2z + xz2 + xyz + xyz

= (x2y + x2z) + yz(y + z) + (xy2 + xyz) + (xz2 + xyz)

= x2(y + z) + yz(y + z) + xy(y+ z) + xz(y + z)

= (y + z)( x2 + yz + xy + xz) = (y + z)<(x2 + xy) + (xz + yz)>

= (y + z) = (y + z)(x+ y)(x + z)


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

(xy.left(x+y ight)+yz.left(y+z ight)+xz.left(x+z ight)+2xyz)(Leftrightarrow x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)

(Leftrightarrow xyleft(x+y ight)+xyz+yzleft(y+z ight)+xyz+xzleft(z+x ight))

(Leftrightarrow xyleft(x+y+z ight)+yzleft(x+y+z ight)+xzleft(x+z ight))

(Leftrightarrow yleft(x+y+z ight)left(x+z ight)+xzleft(x+z ight))(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(yleft(z+x ight)+zx ight))

(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(y+z ight)left(x+y ight))


Đúng 0

Bình luận (0)

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=xy.x+xy.y+yz.y+yz.z+xz.x+xz.z+2xyz)

(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)


Đúng 0
Bình luận (0)

Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz

b) 2bx-3ay-bby+ax

c) 5ab-3bx+ax+5y


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

chỗ làm sao k hiểu hỏi mình lại ớ 


Đúng 0

Bình luận (0)

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=xyleft(x+y ight)+xyz+xzleft(x+z ight)+xyz+yzleft(y+z ight))

(=xyleft(x+y+z ight)+xzleft(x+y+z ight)+yzleft(y+z ight))

(=xleft(y+z ight)left(x+y+z ight)+yzleft(y+z ight))

(=xleft(y+z ight)left(x+y+z+yz ight))

 


Đúng 0


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giao Thông Vận Tải, Vai Trò Quan Trọng Của Giao Thông Vận Tải

Bình luận (0)